Medyabar'da Ara

'da Ara

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve robot olmadığınızı onaylayın.

SASKİ'den kiralık kaynak suyu!

SASKİ Geyve Maksudiye Köyünde bir kaynak suyunu 10 yıllığına kiraya çıkarıyor.

18:52   |   13.03.2018
Haber Resmi

SASKİ Genel Müdürlüğünün sahibi olduğu Doğal Kaynak Suyu Kiralama işi ihalesi  26 Mart günü saat 11.00'da genel müdürlük binasında yapılacak.  Toplam Kiralanacak Debi miktarı ise 2,70 lt/sn olarak ilan edildi. Yıllık kiralama bedelinin ise 518 bin lira olduğu bildirildi. 


O İLAN 

Madde –1: İhale konusu işin tanımı, niteliği, nev'i, miktarı, adresi ve hali hazır durumu:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğünün sahibi olduğu Doğal Kaynak Suyu Kiralama işi ihalesi
Kiraya verilecek Doğal Kaynak Suyunun:
İli / İlçesi : SAKARYA / Geyve
Mahalle : Maksudiye
Mevkii : -
Ada : -
Parsel : -
Konumları : Y:278084, X:4499199 - Y:278091, X:4500298
Toplam Kaynakların Debisi: 5,07 lt/sn
Toplam Kiralanacak Debi : 2,70 lt/sn
Kira Süresi : 10 Yıl

Madde – 2: İhale Usulü: Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ihale yönetmeliği 22 maddesine göre Kapalı Teklif Açık Artırma Satış Usulü ile yapılacaktır.

Madde – 3: İhalenin Nerede, Hangi Saatte Ve Tarihte Yapılacağı:
İhale, aşağıda belirtilen tarihte ve saatlerde Sakarya - SASKİ Genel Müdürlük binası toplantı salonunda yapılacaktır.

İşin Adı ve Özelliği

İhale Tarihi

İhale Saati

Doğal Kaynak Suyu Kiralama

26.03.2018

11:00


Madde – 4: Tahmini Bedel, Geçici Teminatı Ve İhale İştirak Teminatı:
Doğal Kaynak Suyunun 1 (bir) yıllık muhammen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 518.400,00-TL
Geçici teminat muhammen bedelin %3 ünden az olamaz.

Madde–5: İhale Şartnamesi Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihale biriminden 100,00-TL karşılığı temin edilebilir.

Madde 6- Özel Ve Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler
İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler SASKİ Kaynak Suyu Kira Şartnamesine göre hazırlayacakları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak 26.03.2018 tarih ve saat 11:00' e kadar SASKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - İhale Şube Müdürlüğüne belge karşılığında teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılma şartları:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
b) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde yıl içinde alınmış onaylı nüfus cüzdan sureti,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç)Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
d) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.
e) İhale dokümanının satın alındığına İlişkin Form ve vezne alındı makbuzu,
f) Geçici Teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmış) "Vergi Borcu Yoktur" yazısı
ı) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmış) "SGK Borcu Yoktur" yazısı
i) Her sayfası imzalanmış "Her sayfası imzalanmış "SASKİ Kaynak Suyu Kira Şartnamesi, SASKİ İhale Yönetmeliği ve Doğal Kaynak Sularının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönergesi"
j) Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin ihaleye girmesi halinde pilot ortak ve diğer ortakları gösteren noter tarafından düzenlenmiş beyanname.
6.2. Belgelerin sunuluş şekli:
6.2.1. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
6.2.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ilanın 6.1 maddesi a-b-c-ç-g-h-ı bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.
7. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır.
9. İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

Medyabar Youtube Kanalı

Kategori : Güncel

Medyabar.com bugun 229148 kez ziyaret edildi. Bu haber ise 2593 kere okundu
YORUMLAR 1 Yorum
Yorum yaptığınız taktirde Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
×
750 Karakter Kaldı
Göndermiş olduğum mesajın sorumluluğu şahsıma aittir
murat derdiçok
14.03.2018 09:23
Millete artezyen kuyu suyu içirin,iyi suları satın ayıptır.
Online Ziyaretçiler