Ak Parti meclis üyeleri İspiroğlu'na karşı

Karasu Belediye Meclisinde Baş­kan Meh­met İspi­roğ­lu’nun, 45 mil­yon lira tu­ta­rın­da­ki kredi borç­lan­ma yet­ki­si­ne iki Ak Par­ti­li mec­lis üye­si­ karşı çıkınca gerginlik yaşandı...

Karasu BelediyesininMec­lisin Ara­lık ayı ola­ğan top­lan­tı­sındaİller Ban­ka­sından 45 mil­yon lira kredi alımı için Baş­kan Meh­met İspi­roğ­luna yetki ve­ril­me­si ta­le­bi­ni içe­ren 3. mad­de­de ise sert tar­tış­ma­lar ya­şan­dı.

İha­le­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı ve so­nuç­lan­dı­rıl­dı­ğı­na işa­ret edil­di. İller Ban­ka­sından 45 mil­yon 659 bin lira kredi kul­la­nı­mı için Be­le­di­ye baş­ka­nı İspi­roğ­luna yetki ve­ril­me­si talep edil­di.

45 olmaz 25 olur

Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Meh­met İspi­roğ­lu, bir ön­ce­ki mec­lis­ten 100 mil­yon lira kredi kul­la­nım izni ola­rak geçen ka­ra­rın 45 mil­yon ola­rak re­vi­ze edil­me­si ta­le­bin­de bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Ha­be­ri­miz yok

Madde üze­ri­ne ilk sözü şahsı adına Ak Par­ti­li üye Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu aldı. Bu mad­dey­le il­gi­li çe­kin­ce­le­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Fi­liz­fi­da­noğ­lu şunları söyledi:

Yak­la­şık 20 aylık bir mec­li­siz. Be­le­di­ye­nin ih­ti­yaç­la­rın­da kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la 8-9 mil­yon­luk kredi kul­la­nım onayı ver­dik size. Araç ge­re­ci ye­ni­le­dik. As­falt plen­ti­nin de­ğiş­me­si­ne evet dedik. Yeni grey­der, kepçe ve yeni kam­yon­lar aldık. Yeni alı­nan taş kırma ma­ki­ne­si­ni bu­ra­da mal­ze­me­ye ih­ti­ya­cı­mız ol­ma­sı­na rağ­men yak­la­şık dört aydır ça­lış­tı­ra­mı­yo­ruz. Say­dı­ğı­nız iş­le­rin ço­ğu­nu be­le­di­ye­miz ken­di­si ya­pa­bi­lecek ka­pa­si­te­de. Yani per­so­nel, araç gereç, ekip­man var. Şimdi Ka­ra­suda be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı en büyük iha­le­si ola­rak bu iş özel bir fir­ma­ya ve­ril­di. Be­le­di­ye per­so­ne­li­ne so­ru­yo­rum, kim­se­nin ha­be­ri yok. Mec­lis üye­le­ri­nin zaten yok. Baş­kan yar­dım­cı­la­rı­na so­ru­yo­ruz, on­la­rın da ha­be­ri yok. İhale bit­tik­ten sonra ba­zı­la­rı­nın ha­be­ri olmuş. Böy­le­si­ne büyük pro­je­ye bu giz­li­lik neden? Mec­lis üye­le­riy­le, baş­kan yar­dım­cı­la­rıy­la, be­le­di­ye per­so­ne­li ile bu konu ko­nu­şul­ma­dı. Giz­li­lik­ten maraz doğar. Bu giz­li­lik neden?İhale ya­pıl­mış, olmuş, bit­miş. Bu gün mec­lis gün­de­mi­ne ge­lin­ce ha­be­ri­miz olu­yor. Asıl konu iha­ley­le il­gi­li. 5393 sa­yı­lı İhale Ka­nu­nunun il­gi­li mad­de­si­ne ay­kı­rı bir ihale ya­pıl­mış. Ger­çek­le­şen büt­çe­miz 40 mil­yon ci­va­rın­da. Bu büt­çe­nin yüzde 10unu aşan bir borç­lan­ma ya­sa­ya ay­kı­rı.

De­ma­go­ji suç­la­ma­sı

Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lunun sö­zü­nü Kısa kes, de­ma­go­ji yapmadi­ye­rek kesen Baş­kan İspi­roğ­lu id­di­ala­ra şöyle yanıt verdi:

An­la­ma­dı­ğın tek şey, bu kre­di­yi sel fe­la­ke­ti do­la­yı­sıy­la ve­ri­yor­lar. O kap­sa­ma gir­mi­yor. İller Ban­ka­sı bize yetki verdi. Yet­ki­miz ol­ma­yan bir şeyi kul­la­na­ma­yız. İlgili baş­kan yar­dım­cı­sı ar­ka­da­şı­mı­zın ha­be­ri var. O imza attı.?

MHPli üye Fatih Şen­türk ise3. mad­de­nin gö­rüş­me­si­nin ön­ce­sin­de bazı şey­le­rin ka­fa­lar­da ka­rı­şık­lık ya­rat­ma­sı­nı ön­le­mek ge­rek­ti­ği­ni , bu tür mad­de­ler gö­rü­şü­lür­ken de­tay­lı an­la­tım­lar ve gör­sel­ler­le des­tek­le­me­ye ih­ti­yaç ol­du­ğu­na işa­ret etti.

Bir ön­ce­ki mec­lis­te 100 mil­yon li­ra­lık kredi yet­ki­si ve­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Fatih Şen­türk 45 mil­yon­luk yetki ta­le­bi­ni 100 mil­yon­luk yet­ki­nin ip­ta­li son­ra­sın­da ele alın­ma­sı daha doğru olurdiye ko­nuş­tu.

Şen­türke yanıt veren Baş­kan İspi­roğ­lu, İller Ban­ka­sı iha­le­si­nin bir ön­ce­ki ka­ra­ra da­ya­nı­la­rak ya­pıl­dı­ğı­nı ve do­la­yı­sıy­la ip­ta­li­nin söz ko­nu­su ol­ma­ya­ca­ğı­nı ha­tır­lat­tı. İspi­roğ­lu Yeni ka­ra­rı re­vi­ze ola­rak alır­san sorun olmazifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bu işi öğ­re­nin artık

Ak Par­ti­li üye Kadir Aslan bir ön­ce­ki mec­lis­te çıkan yüz mil­yon­luk kredi ka­ra­rıy­la il­gi­li ola­rak parti mec­lis grubu top­lan­tı­sın­da ken­di­le­ri­ne yan­lış bilgi ve­ril­di­ği­ni iddia etti.

Aslan 'O top­lan­tı­da il­gi­li baş­kan yar­dım­cı­sı ar­ka­daş bu kre­di­nin hibe ola­rak alı­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Daha sonra nasıl ol­duy­sa mec­lis­ten kredi borç­lan­ma­sı ola­rak geçtidedi. Kadir Aslanın sö­zü­nü kesen İspi­roğ­lu 'Grup­ta ya­pı­lan gö­rüş­me­le­ri bu­ra­ya ta­şı­ma­yın. Onlar orada ka­la­cak. İki yıl oldu, artık bu iş­le­ri öğ­ren­me­niz lazım 'diye tepki gös­ter­di.

Grup ye­ri­ne şahsi görüş

MHPli üye Mu­har­rem Kara da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, kendi par­ti­si­ne men­sup Fatih Şen­türk?le olan di­ya­log son­ra­sı çe­liş­ki­ye düş­tü­ğü­nü kay­de­de­rek 'Mec­lis ön­ce­si kendi ara­mız­da 1,5 saat süren bir top­lan­tı yap­tık. Geçen ay ver­miş ol­du­ğu­muz 100 mil­yon li­ra­lık borç­lan­ma yet­ki­si­ni ek öner­gey­le iptal edil­me­si ko­nu­sun­da görüş bir­li­ği­ne var­mış­tık. Şimdi kendi ar­ka­daş­la­rım­dan fark­lı bir yak­la­şım gö­rü­yo­rum. Bu ne­den­le gru­bum adına ha­zır­la­dı­ğım öner­ge­yi şah­sım adına oku­mak zo­run­da­yım' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Karaşun­la­rı söy­le­di:

Borca devam

Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­ma­dan önce mey­dan­lar­da, be­le­di­ye­nin borç­la­rı­nın kor­kunç ra­kam­la­ra ulaş­tı­ğı­nı an­la­ta­rak bir ön­ce­ki be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zı halka şi­ka­yet edip baş­kan ol­du­ğu­nu unut­tu.

İlk 5 yıl­lık dö­nem­de ger­çek­ten de öyle olmuş ve ken­di­si de borç­lan­ma­yı ter­cih ede­rek 5 yılı ta­mam­la­mış­tır. İkinci 5 yıl­lık dö­ne­me gir­di­ği­miz­de ise şan­sı­mız yaver git­miş, Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı se­be­biy­le, Ka­ra­su Be­le­di­ye­sinin borç­la­rı­nın ya­rı­sı­nı Bü­yük­şe­hire dev­re­de­rek büyük bir oh çek­miş, borç­lan­ma ge­le­ne­ği­ni sür­dür­me­ye devam et­miş­tir.

Daha dün, be­le­di­ye­miz şan­ti­ye­sin­de kam­yon ve iş ma­ki­na­la­rı­nı ça­lış­tı­ra­cak, mazot ve­recek bir esnaf dahi bu­lu­na­maz­ken, iş­çi­le­ri­mi­zin maaşı dahi öde­ye­mez du­rum­da ol­du­ğu­muz ha­fı­za­lar­dan si­lin­me­miş­tir. Mec­lis üyesi ol­du­ğu­muz gün­den bu güne kadar yak­la­şık 15 otu­rum­da de­ği­şik ka­lem­ler­de Baş­kana borç­lan­ma yet­ki­si ve­ril­me­si is­ten­miş­tir.

Engel çıkarmadık

MHP gu­ru­bu ola­rak biz, hiç­bir zaman mu­ha­le­fet olsun diye mu­ha­le­fet yap­ma­dık. Yeni ma­ki­ne alı­mı­na, borç­lan­ma­ya yetki ver­dik.

Alış­kan­lık­tan olsa gerek, borç­lan­ma son sürat devam et­mek­te­dir. Ancak gün­de­min 3. Mad­de­sin­de be­lir­ti­len ge­rek­çe­ler­le, tak­ri­ben 46 mil­yon­luk TLlik ihale ya­pıl­ma­sı­na ve be­le­di­ye­mi­zin bu kadar daha borç­lan­dı­rıl­ma­sı­na gerek ol­ma­dı­ğı gö­rü­şün­de­yim. Be­le­di­ye­nin im­kan­la­rı dah­lin­de yap­ma­sı ge­re­ken bu tür iş­le­ri borç­la­na­rak ya­pa­cak­sak, bu kadar araç ve ge­re­ci , bu kadar iş ma­ki­na­sı­nı neden aldıkİha­le­ye çı­kart­tı­ğı­nız bu işi be­le­di­ye­ kendi gücü ile ya­pa­bi­lir.

Borçlu belediye istemiyoruz

Ka­ra­su Be­le­di­ye­sini, en borç­lu be­le­di­ye­ler lis­te­sin­de gör­mek is­te­mi­yo­ruz. Ka­ra­sunun ge­le­ce­ği­nin es­ki­si gibi ipo­tek al­tı­na alın­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Ge­lecek ne­sil­le­rin bizi ha­yır­la yad et­me­si­ni is­ti­yor­sak, borç­lan­mak­tan ve sat­mak­tan vaz ge­çe­lim. Size tav­si­yem, be­le­di­ye­mi­zi bu gün­den baş­la­ya­rak biraz kemer sık­ma­ya, is­raf­tan ka­çın­ma­ya, ge­lir­le­ri­mi­zi ve ala­cak­la­rı­mı­zı tatlı dil ile zo­run­lu ödet­me­ye özen gös­te­re­lim. Usul ve esas­la­ra ay­kı­rı ola­rak borç­la­nan be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri hak­kın­da, fi­il­le­ri daha ağır bir ce­za­yı­ge­rek­tir­me­yen du­rum­lar­da 5237 sa­yı­lı Türk Ceza Ka­nu­nunun gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma­ya iliş­kin hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır. İnşal­lah bu madde sizin için ge­çer­li olmaz.

Ma­hal­le sa­yı­sı arttı

Mu­har­rem Karanın eleş­ti­ri­le­ri­ne yanıt veren Baş­kan İspi­roğ­lu, Bü­yük­şe­hire bağ­lan­ma­dan önce Ka­ra­su Be­le­di­ye­si hiz­met ala­nı­nın 6 ma­hal­ley­le sı­nır­lı ol­du­ğu­nu, şimdi bu sa­yı­nın 40a yük­sel­di­ği­ni söy­le­di. İspi­roğ­lu Ne kadar borç olur­sa olsun İller Ban­ka­sı hak­e­diş­ler­den yüzde 40 ke­sin­ti yapar. Bu söy­le­di­ği­niz şey­ler İller Ban­ka­sı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğının ona­yı­na tabi. Mah­ke­me­ye gi­di­le­cek­se Ka­ra­su için ben git­me­ye ha­zı­rım. Gi­di­yo­rum, her halde gö­re­vi­miz bit­tik­ten sonra da gi­de­ce­ğiz. Bu mev­ki­ler­de otur­mak o kadar da kolay değilifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

240 ay vade

İller Ban­ka­sı­na şu anda 6 mil­yon 300 bin lira borç bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten İspi­roğ­lu, bu bor­cun Ka­ra­su için büyük bir mik­tar ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çizdi. İspi­roğ­lu Şimdi ta­le­bin ta­ma­mı­nı kul­la­nır­san en fazla 50 mil­yon olur. Ben 25 mil­yo­nun ye­te­ce­ği­ni zan­ne­di­yo­rum. Top­lam 30 mil­yon olur. Tü­mü­ne bir yıl öde­me­siz 240 ay vade ya­pı­la­cak. Aylık ödeme 60 bin lira ola­cak.

Önce çe­kim­ser sonra kabul

Gö­rüş­me­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­pı­lan oy­la­ma­da Ak Par­ti­li üye­ler Kadir Ars­lan, Osman Su­iç­mez, Raşit Er­yıl­maz, Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu, Meh­met Ya­zı­cı, Tur­gut Gök, Yakup Ayar ve Leman Yan­mazın MHPli 6 üye gibi kabul oyu kul­lan­ma­dık­la­rı gö­rül­dü.

Baş­kan İspi­roğ­lunun tek­li­fin kabul edil­di­ği­ne dair açık­la­ma­sı­na ya­pı­lan iti­raz üze­ri­ne oy­la­ma tek­rar­lan­dı. Bu kez Mu­har­rem Kara dı­şın­da­ki 5 MHPli üye olum­lu oy kul­lan­dı ve tek­lif kabul edil­di. Ak Par­ti­li 7 üye ikin­ci oy­la­ma­da da ret oyu kul­lan­dı.

Karasuhaber.

09 Ara 2015 - 16:43 - Arka Kapı --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.726.290 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket Covid-19 vakalarının arttığı Sakarya'da sizce ne yapılmalı!