Kurulması planlanan çimento fabrikasında son gelişme

Da­rı­ça­yı­rın'da kur­ulmak is­tenen­ En­teg­re Çi­men­to Fab­ri­ka­la­rı ve Mal­ze­me Ocak­la­rı için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'nın ÇED olumlu raporunu iptal kararı Danıştay tarafından bozuldu. Yeniden oluşturulan 5 kişilik bilirkişi heyeti tekrar keşif yapacak

Da­rı­ça­yı­rı'nda ku­rul­mak is­te­nen çi­men­to fab­ri­ka­sı­na ve­ri­len ÇED olum­lu ra­po­ru­na İdare Mah­ke­me­si'nin ver­di­ği iptal ka­ra­rı­na karşı Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ile Nur­yol Fir­ma­sı'nın Da­nış­tay'a yap­tık­la­rı iti­raz­lar so­nuç­lan­dı.

Da­nış­tay Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si'nin ver­di­ği ÇED ra­po­ru­nun iptal ka­ra­rı­nı bozdu. Ye­ni­den keşif kararı veren İdare Mahkemesi, daha önce üç ki­şi­den olu­şan bi­lir­ki­şi he­ye­ti­nin sa­yı­sı­nı beş ki­şi­ye yük­selt­ti. He­yet­te Ko­ca­eli ve Düzce Üni­ver­si­te­le­ri'nden iki­şer üye­nin yanı sıra Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğü'nden bir üye yer alı­yor. Yeni bi­lir­ki­şi he­ye­ti 25 Mayıs 2017 Per­şem­be günü saat 10.00'da Da­rı­ça­yı­rı'na ge­le­rek çi­men­to fab­ri­ka­sı ku­rul­mak üzere satın alı­nan ara­ziy­le çev­re­sin­de­ki böl­ge­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­cak.

Ola­yın seyri

Nur­yol Fir­ma­sı 2010 yı­lın­da Da­rı­ça­yı­rı'nda 300 dönüm arazi satın ala­rak çi­men­to fab­ri­ka­sı kur­mak için ça­lış­ma baş­lat­tı. O dö­nem­de henüz ka­pan­ma­yan belde be­le­di­ye­sin­den de des­tek alan firma, ÇED ra­po­ru için baş­vu­ru­su­nu yaptı. Fir­ma­nın dü­zen­le­di­ği bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı sert tar­tış­ma­la­ra neden oldu. Ancak Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı 20.09.2011 ta­rih­li ka­rar­la ÇED'e olur verdi.

Dava açıl­dı

Fab­ri­ka ku­ru­la­cak ala­nın yer­le­şim alan­la­rı­na, tarım ara­zi­le­ri­ne ve su kay­nak­la­rı­na yakın ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Da­rı­ça­yı­rı, Pa­ra­lı, Yu­va­lı­de­re, Kı­sık­lı, Ça­ta­lö­vez ve Kı­zıl­cık ma­hal­le­le­rin­den dört bin imza top­lan­dı.

Özcan Al­bay­rak, Hay­rul­lah Al­tı­nı­şık, Ali Talay, Emin Öz­türk ve Osman Ka­ra­kul­luk­çu'dan olu­şan heyet im­za­cı­lar adına İdare Mah­ke­me­si'ne baş­vu­ra­rak yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ile ÇED ra­po­ru­nun ip­ta­li­ni is­te­di­ler.

Zaman aşımı ge­rek­çe­si

Ancak Sa­kar­ya İdare Mah­ke­me­si zaman aşı­mı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek iptal da­va­sı­nı red­det­ti. Heyet bu kez İdare Mah­ke­me­si'nin ret ka­ra­rı­nı Da­nış­tay'a ta­şı­dı. Da­nış­tay ÇED top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de va­tan­daş­la­ra ya­sa­ya uygun du­yu­ru ya­pıl­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le da­va­nın esas­tan gö­rü­şül­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si Da­nış­tay'ın bu ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da esas­tan in­ce­le­me ka­ra­rı ve­re­rek bi­lir­ki­şi tayin etti.

Bi­lir­ki­şi in­ce­le­di

3 Eylül 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­ye Sa­kar­ya ve Düzce üni­ver­si­te­le­rin­den uzman bi­lir­ki­şi­ler ka­tıl­dı. Heyet ra­po­ru­nu 22 Ocak 2016'da mah­ke­me­ye sundu. Ra­por­da özet­le çi­men­to üre­ti­mi­nin çevre kir­li­li­ği ala­nın­da po­tan­si­yel bir et­ki­ye sahip ol­du­ğu, bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­da bu en­düst­ri da­lı­nın çevre sağ­lı­ğı, gü­ven­lik, sera gazı emis­yon­la­rı, di­ok­sin­ler, toz ve par­ti­kül­ler içe­ren at­mos­fe­rik sa­lı­nım­lar, iş ka­za­la­rı ve iş­çi­le­rin toza maruz kal­ma­sı gibi et­ki­le­ri­nin diğer sa­na­yi kol­la­rı ile kı­yas­la­na­ma­ya­cak kadar çev­re­yi et­ki­le­di­ği­ne işa­ret edil­di.

İptal ka­ra­rı

Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si'nin ka­ra­rın­da dava ko­nu­su pro­je­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği yer iti­ba­rıy­la proje etki alanı içe­ri­sin­de yer­le­şim yer­le­ri­ne ya­kın­lı­ğı, yoğun tarım ara­zi­le­ri­nin ve su kay­nak­la­rı­nın var­lı­ğı göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da insan, top­lum, hay­van, bitki ve top­rak sağ­lı­ğı açı­sın­dan olum­suz et­ki­le­rin ola­ca­ğı sonuç ve ka­na­ati­ne va­rıl­dı­ğın­dan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'nca ve­ri­len 20.09.2011 tarihliÇED Olum­lu Ka­ra­rı'nda hu­ku­ka uyar­lık bu­lun­ma­dı­ğı­na işa­ret edi­ldi ve iş­le­min ip­ta­li­ne karar ve­ril­di­ği be­lir­til­di.

25 May 2017 - 02:28 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.745.546 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

02

Harvard Üniversity- Sakaryalı Çevre Mühendisi - Sakarya, Düzce ve Bolu' nun bitki örtüsü ( ormanlar) sadece Marmara Bölgesinin değil aynı zamanda Balkanlar'ın, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinin iklimini etkilemektedir. Yani bu ormanlar Türkiye'nin Mikro Klimasıdır. Eğer bu bitki örtüsünü yok ederseniz yalnız Marmara Bölgesini değil Türkiye'yi kuraklığa ve çölleşmeye mahkum edersiniz. Doğa kendine yapılan kötülüğü asla affetmez. Sizi en ağır şekilde cezalandırır. Tıpkı Sapanca Gölüne yapılan ihanet gibi. Sapanca Gölü de Dünyada içme suyu olarak kullanılan müstesna 8 gölden biridir. Bunlardan Sapanca Gölü hariç diğer 7'si özel koruma alanı altına alınmıştır. Ama ne yazık ki Sapanca Gölü ve çevresi hoyratça kullanılarak korunmasız bırakılmıştır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 02:28
01

Kısıklı - Ah nevzat ercan bu yaptığın pişmiş aşa su katmaktır..bitmiş olan konuyu lehe çevirmektir,sen bir hainsin,3 kuruş paraya hepimizi yakmaya çalışıyorsun,o ateşte boğul inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 02:28Anket İlerleyen hayatınızda memleketinize (köyünüze) yerleşmek gibi bir planınız var mı?