İnternet yayınlarının yönetmeliği yayınlandı

RTÜK ve BTK'nin hazırladığı, internet üzerinden yapılan bazı yayınlara RTÜK denetimini başlatacak yönetmelik taslağı tamamlanarak RTÜK'ün internet sitesinde yayımlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) ileBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca(BTK) hazırlanan veinternetüzerinden yapılan bazı yayınlara RTÜK denetimini başlatacak olan "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı" tamamlanarak, RTÜK'ün internet sitesinde yayımlandı.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler kapsamında hazırlanan yönetmelik taslağıyla radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, bu hizmetlerin iletimine, internet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine, söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

İnternet ortamından sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri ile bu yayın hizmetlerini sunan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve bu yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecilerini kapsayan yönetmelik taslağında, "bireysel iletişim hizmetleri", "radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar" ile "radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler" kapsam dışında bırakıldı.

Taslakta internet ortamından yayın lisans tipleri, internet yayın iletim yetki belgesi ve yayın lisansının nasıl alınacağına ilişkin tüm usul ve esaslar düzenlendi. Taslağa göre, içerik veya yer sağlayıcısı yurt dışında bulunmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu, Üst Kurul'un görev alanına ilişkin uluslararası anlaşmalar ve 6112 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurul'ca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecileri hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacak.

İnternet ortamından Türkçe olarak Türkiye'ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri de aynı düzenleme kapsamında bulunacak.

Bu kuruluşların internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi Üst Kurul'dan internet ortamından yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de internet ortamından yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.

İnternet ortamından yayın lisansı münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan anonim şirketlere, yayın iletim yetkisi de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, kurulan limited veya anonim şirketlere verilecek.

Gerçeğe aykırı belge sunduğu veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Lisanssız yayın yapanlara "3 aylık süre" kolaylığı

Üst Kurul tarafından resen veya şikayet üzerine internet ortamından yayın lisansı bulunmayan yayın hizmetlerinin sunulduğunun tespiti halinde, bu durum Üst Kurulun internet sitesinde duyurulacak.

Duyuru üzerine, sadece başvuru dilekçesi ve eki taahhütname ile üç aya tekabül eden lisans ücretinin peşin yatırılması halinde internet ortamındaki yayınlara üç ay süre ile devam edilebilme olanağı tanınacak. Bu süre içerisinde yayın lisans işlemlerinin tamamlanmaması halinde ek süre verilebilecek ve yayınlara bu sürede de devam edilebilecek.

Ancak, başvuru talebini içeren dilekçe ile birlikte taahhütname sunulmaması, üç aya tekabül eden lisans ücretinin peşin yatırılmaması veya duyuruyu takip eden 72 saat içinde yayına son verilmemesi durumunda erişimin engellenmesi süreci başlatılacak.

Bu süreçte de öncelikle sulh ceza hakiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ilgililer hakkında suç duyurusu yapılacağına ilişkin ihtarda bulunulacak. Bu ihtar da RTÜK'ün internet sitesinde yayınlanacak.

İhtar üzerine internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunanlar yayın lisansı verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar belirtilen süre ve koşullarla yayın hizmetlerini sunmaya devam edebilecek.

Tüm bu süreçlere karşın yayın lisansı başvurusunda bulunulmaması durumunda Üst Kurul tarafından kanun kapsamında söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hakiminden içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi talep edilecek. Aynı süreç yayın iletim yetki belgesi alınmasında da geçerli olacak.

30 günlük süre verilecek

İnternet ortamından yayın lisansının iptali sürecinde ise medya hizmet sağlayıcı kuruluşa gerekli şartları yerine getirmesi için otuz günlük süre verilecek. Verilen süreye rağmen söz konusu şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulacak. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşun internet ortamından yayın lisansı iptal edilecek.

Geçici yayın hakkı veya lisansı Üst Kurul tarafından iptal edilmesine rağmen, yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiği tespit edilenler için söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hakiminden içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talep edilecek. Ayrıca yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Sulh ceza hakimi tarafından erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin yayından çıkarılması veya erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı alınabilecek.

İnternet ortamından yayın lisans ücretleri

Taslağa göre, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10 bin lira, İNTERNET-TV yayın lisansı ve İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücretleri de 100 bin lira olacak. Yayın lisans ücreti peşin veya taksitle ödenebilecek.

İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri ise bu bedellerin beş katı olarak hesaplanacak. Yayın hizmetlerini abone veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar Üst Kurul'a ödeyecekler.

İnternet ortamından yayın iletim yetkilendirme ücreti ise yıllık 100 bin lira olacak. Koşullu erişim sağlayan internet yayın platform işletmecileri bu ücrete ilave olarak, yıllık net satışlarının binde beşini, izleyen yılın nisan ayı sonuna kadar Üst Kurul'a ödeyecek.

İnternet ortamından yayın lisansı sonlandırılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınmış olan internet ortamından yayın lisans ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine kalan lisans süresi hesaplanmak suretiyle iade edilecek.

Koruyucu sembol kullanılacak, yayın kayıtları bir yıl saklanacak

İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, 6112 sayılı Kanun kapsamında uygun bulunmayan ihlale konu isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmak, şifreli yayınlarda görüntü ile birlikte sesi de anlaşılmayacak şekilde şifrelemek, yayın kayıtlarını yapıldığı tarihten itibaren bir yıl süreyle muhafaza etmek, koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmek gibi yükümlülükleri taşıyacak.

Ayrıca Üst Kurul'un yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı bütün iletim ortamlarını kapsayacak.

İnternet yayın platform işletmecileri de yayın lisansı olmayan, yayın lisans süresi sona eren veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarını iletmemek, koşullu erişim sağladığı kullanıcı sayısını her yıl aralık ayı başında ve Üst Kurul'ca talep edildiğinde Üst Kurul'a bildirmek gibi hususlarla yükümlü kılınacak.

İnternet sitesindeki taslağa ilişkin isteyenler görüş bildiriminde bulunabilecek.

- İnternet ortamından yayın lisans tipleri, internet yayın iletim yetki belgesi ve yayın lisansının nasıl alınacağına ilişkin tüm detayların düzenlendiği taslakta, "bireysel iletişim hizmetleri" ile "radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler" yönetmeliğin kapsamı dışında bırakıldı
- Taslağa göre, internet ortamından yayın lisansının iptali sürecinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşa gerekli şartları yerine getirmesi için otuz günlük süre verilecek, bu süreye rağmen söz konusu şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulacak
- İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, koruyucu sembol sistemi kullanarak izleyicileri program hizmetlerinin içeriği hakkında sesli veya yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlü olacak
- Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10 bin lira, İNTERNET-TV yayın lisansı ve İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücretleri de 100 bin lira olacak. Yayın lisans ücreti peşin veya taksitle ödenebilecek

27 Eyl 2018 - 23:11 - Medya --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.041.608 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

01

Çuvaldız - Düzenleme değil;Yeni bir gelir kapısı daha buldu diyeceksiniz...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 23:11Anket Aşı karşıtlarına soruyoruz? Neden aşı olmak istemiyorsunuz?