18 milyon liralık gelir kayıp

Karasu İlçesinde aynı apart­man­da otur­duk­la­rı halde fark­lı as­falt ka­tı­lım payı ta­hak­kuk uy­gu­la­ma­sı­nın al­tın­dan Ka­ra­su’daki 12 bin ko­nu­tun is­kân­sız ve tapu ka­yıt­la­rı­nın gün­cel­len­me­miş ol­duğu gerçe­ği çıktı.

Ka­ra­su Be­le­di­ye­si 2015 Nisan meclisinde aldığı kararla asfalt katılım payları tahsilatlarını fiilen başlattı. Önce, asfaltlanan 19 cadde ve so­kak­ta bulunan mükelleflerin tespiti yapıldı. İlgili bi­rim­ler­de ya­pı­lan ve 5 ayı bulan ça­lış­ma son­ra­sın­da 6 bin 400 da­ire­nin sa­hi­bi­ne ka­tı­lım payı ta­hak­ku­ku ger­çek­leş­ti­ril­di ve ge­rek­li teb­li­gat­lar ya­pıl­arak tah­si­lat­la­ra geçildi.

Bil­gi­ler gün­cel­ değil

Edi­ni­len bil­gi­le­re göre ilk tes­pit­ler­de 5 bin ci­va­rın­da da­ire­nin ka­tı­lım payı öde­ye­ce­ği be­lir­len­di. Ya­pı­lan ça­lış­may­la bu sayı yük­sel­til­di. Bil­gi­ler Tapu Mü­dür­lü­ğü ile im­za­la­nan TAKBİS sis­te­miy­le elde edil­di. Ancak tapu ka­yıt­la­rı­nın gün­cel­len­me­mesi nedeniyle is­te­ni­len ve ol­ma­sı ge­re­ken sa­yı­ya ula­şı­la­ma­dı.

AKOS ne iş yapar?

Mü­kel­lef sa­yı­sı­nın tes­pit edi­le­me­me­sin­de ta­pu­da­ki bilgi gün­cel­le­me­si ek­sik­li­ği­nin yanı sıra Be­le­di­ye­nin yak­la­şık 6 yıl­dır kul­lan­mak­ta ol­du­ğu Akıl­lı Kent Oto­mas­yon Sis­te­minin (AKOS) sor­gu­lan­ma­sı­nı gün­de­me ge­tir­di. Özel­lik­le be­le­di­ye­nin gelir sis­te­mi­ni kont­rol ede­rek gelir ka­çak­la­rı­nı ön­le­ye­ce­ği id­di­asıy­la satın alı­nan sis­te­min sı­nıf­ta kal­dı­ğı yo­rum­la­rı ya­pı­lı­yor. Bi­lin­di­ği gibi il­çe­de­ki tüm bi­na­lar, bu­lun­duk­la­rı pafta, ada, par­sel bil­gi­le­ri başta olmak üzere tüm yapı bil­gi­le­ri (rengi dahil) ve sa­hip­le­ri AKOS?a kay­de­di­li­yor.

Bulduğundan alıyor!

Bir be­le­di­ye yet­ki­li­si ka­tı­lım pay­la­rı­nın bina veya arsa payı ola­rak kaydı bu­lu­nan mü­kel­lef­ler­den alı­na­bil­di­ği­ni söy­le­di. Yet­ki­li Kişi evin­de otu­ru­yor ancak is­kâ­nı yok. Do­la­yı­sıy­la ta­hak­kuk ya­pa­mı­yor­su­nuz. O so­kak­ta­ki bütün yük kaydı olan ko­nut­la­ra pay edi­li­yor. Tabi ki sa­de­ce arsa payı bil­di­ri­mi olan­lar az bir mik­tar ödü­yorbil­gi­si­ni verdi.

İskân­sız ko­nut­lar

Ula­şı­lan bir başka bil­gi­ye göre Ka­ra­suda bu­lu­nan 60 bin ko­nut­tan 12 bi­ni­nin is­kâ­nı yok. İskân har­cı­nın 650 lira ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­de be­le­di­ye­nin bu­ra­da­ki gelir kaybı 7 mil­yon 800 bin TL. İskânı ol­ma­yan ko­nut­la­ra yasal ola­rak elekt­rik, te­le­fon, su ve do­ğal­gaz bağ­la­na­mı­yor. Buna rağ­men be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın mü­te­ah­hit is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da­ki to­le­rans­la­rı ne­re­dey­se kural ha­li­ne gel­miş. İskan­sız ko­nut­la­rın hiz­met an­la­mın­da ek­sik­le­ri yok.

Gelir kaybı büyük

Be­le­di­ye­nin gelir kaybı sa­de­ce is­kân­dan değil. Adres bil­gi­le­ri­ne ula­şa­ma­ma­sı so­nu­cu arsa ve emlak ver­gi­le­ri tah­si­lat­la­rın­da da büyük oran­lı kayıp ya­şa­nı­yor. Yıl için­de gön­de­ri­len 25 binin üze­rin­de­ki teb­li­gat­tan yak­la­şık 10 bini (yüzde 40) mü­kel­lef ad­re­sin­de bu­lu­na­ma­dı­ğın­dan ge­ri­ye dö­nü­yor. Beş yıl için­de ula­şı­la­ma­yan mü­kel­le­fin borcu zaman aşı­mı­na gi­ri­yor. Emlak ve arsa ver­gi­le­ri dahil Ka­ra­su Be­le­di­ye­si?nin ala­cak top­la­mı­nın 18 mil­yon lira ci­va­rın­da ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Kaynak: Karasuhaber.com

12 May 2016 - 21:12 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.794.968 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket İlerleyen hayatınızda memleketinize (köyünüze) yerleşmek gibi bir planınız var mı?