Karasu'da eski dosyalar gündemde..

Karasu Belediyesi eski başkanı Mehmet İspiroğlu'nun dönemiyle ilgili inceleme sürerken, 10 yıllık görev süresince icraatları da tartışılıyor. Belediyenin borcunun 128 milyon lira olduğu ifade edilirken, iller bankasından gelecek ödenek ise kullanan krediler nedeniyle uzun yıllar kesilecek...

Haber albümü için resme tıklayın

Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si 6 Kasım 2015 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da Baş­kan Meh­met İspi­roğ­lu'na İller Ban­ka­sı'ndan 100 mil­yon (tril­yon) lira borç­lan­ma yet­ki­si verdi. 4 Ara­lık 2015'te ya­pı­lan top­lan­tı­da ise bu mik­tar 38 mil­yon artı KDV'ye in­di­ril­di. Top­lan­tı­da geç­miş mec­lis­ler­de eşi gö­rül­me­miş tar­tış­ma­lar ya­şan­dı. Üst üste iki kez oy­la­nan öner­ge 7 AKP'li üye­nin ret oyuna karşı 5 MHP'li'nin des­te­ğiy­le kabul edil­di.

İLK SORUŞTURMA

Ancak bu borç­lan­ma ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ve yoğun tar­tış­ma­la­ra neden olan ihale ile il­gi­li id­di­alar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nı ha­re­ke­te ge­çir­di. 3 Şubat 2016 ta­rih­li ba­kan­lık oluru ile Ka­ra­su Be­le­di­ye­si'ne gelen İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ma­hal­li İda­re­ler Kont­ro­lö­rü Fatih Çaça so­ruş­tur­ma­sı­nı 20 Mayıs 2016'da ta­mam­la­dı. Kont­ro­lör Çaça 3628 sa­yı­lı Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da suç un­sur­la­rı­na rast­la­nıl­dı­ğı id­di­ala­rı­nı kap­sa­yan 75 say­fa­lık bir ra­po­ru­nu ge­re­ği için Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'na gön­der­di.

MUVZUATA AYKIRI GİZLİ İHALE İDDİASI

Fatih Çaça'nın, ha­zır­la­dı­ğı ra­po­run giriş bö­lü­mün­de şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: "28-30 Eylül 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ka­ra­su'da mey­da­na gelen sel olayı sebep gös­te­ri­le­rek, sel­den zarar gören yer­le­rin ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı, de­re­le­rin ıs­la­hı, semt sa­ha­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı­nın ıs­la­hı vb. hu­sus­la­rı ileri sü­rü­le­rek 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b mad­de­si­ne göre ilan­sız ola­rak, her­han­gi bir proje, yer tes­pi­ti ya­pıl­ma­dan An­ka­ra mer­kez­li En­kim-Va­di Bo­ta­nik Şir­ket­ler Kon­sor­si­yu­mu'na KDV dahil 45.659.842 lira bedel ile mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak ihale ya­pıl­dı­ğı, bu iha­le­nin ka­mu­oyu­nun, be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın bil­gi­si ha­ri­cin­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, doğal afet (sel bas­kı­nı) ne­de­ni ile ne­re­de ne kadar zarar tes­pi­ti ya­pıl­dı­ğı­nın, hangi ma­hal­le, cadde veya so­kak­lar­da yol ve tre­tu­var ya­pı­la­ca­ğı, kaç met­re­ka­re as­falt ve parke taşı dö­şe­ne­ce­ği­nin belli ol­ma­dı­ğı, ana ar­ter­le­rin ya­pı­mı­nın bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin gö­re­vi ol­ma­sı­na rağ­men ihale kap­sa­mı­na dahil edil­di­ği, kış ay­la­rın­da bu işler ya­pı­la­ma­ya­cak ol­ma­sı­na rağ­men mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak 21/b'ye göre ihale ya­pıl­dı­ğı..."
Çaça bu id­di­alar­la 7 be­le­di­ye ça­lı­şa­nı ve üç kon­sor­si­yum gö­rev­li­si­nin ifa­de­le­ri­ni aldı.

SAVCILIK İDDİANAMESİNDE NELER VAR

Kont­ro­lör Fatih Çaça'nın suç du­yu­ru­su üze­ri­ne Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Hay­rul­lah Şahin ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 19 Nisan 2017 ta­rih­li id­di­ana­me Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si'ne gön­de­ril­di. İddi­ana­me­de, iha­le­nin 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b ben­di­ne göre ya­pıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­recek bir konu bu­lun­ma­dı­ğı; pi­ya­sa­dan fahiş fi­yat­lar alı­na­rak yak­la­şık ma­li­ye­ti top­lam­da 20.746.074 lira fazla be­lir­len­di­ği; ihale sü­re­cin­de ya­pı­lan hi­le­li dav­ra­nış­lar­la 41 ima­lat ka­le­mi için be­le­di­ye­nin fir­ma­ya 36.514.000 lira öde­mek zo­run­da ka­la­rak KDV dahil en az 21.976.092 lira za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı; ihale da­ve­tin­de usul­süz­lük­ler ya­pıl­dı­ğı; ihale dos­ya­sı­nın ko­mis­yon üye­le­rin­den giz­len­di­ği; ima­lat ya­pıl­ma­yan yer­le­rin ya­pıl­mış gibi gös­te­ril­di­ği; ima­la­tı ya­pı­lan fut­bol sa­ha­la­rı­nın sel ol­du­ğu ta­rih­te bu­lun­ma­dı­ğı ve do­la­yı­sıy­la zarar gör­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı" gibi baş­lık­la­ra yer ve­ril­di.

DOSYA ÜÇ MAHKEME GEZDİ

Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si, Savcı Hay­rul­lah Şahin'in ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me­yi kabul etti ve du­ruş­ma­lar 8 Eylül 2017'de baş­la­dı. Mah­ke­me dört ayrı du­ruş­ma­nın so­nun­da dos­ya­nın Sa­kar­ya Ağır Ceza Mah­ke­me­si'ne gön­de­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. Ancak Ağır Ceza Mah­ke­me­si'nin kendi görev ala­nı­na gir­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le ve uyuş­maz­lı­ğın çö­zü­mü için İstan­bul'daki İsti­naf Mah­ke­me­si'ne ha­va­le et­ti­ği dosya bu­ra­dan 'Yetki ilk mah­ke­me­nin­dir' ka­ra­rıy­la Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si'ne iade edil­di. Da­va­nın ye­ni­den ne zaman gö­rü­le­ce­ği­ne dair bil­gi­ye henüz ula­şı­la­bilmiş değil.

19 Nisan 2019 - Siyaset

medyabar.com son bir ayda 2.575.305 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

07

H.ÖZ - Bir Mesaj'ı Göndermek Bu Kadar ZorIaştırıIır mı Arkadaş,Yok Şu Kare'yi Seç,Yok 0tobüs ResimIerini Seç,Seç Seç Bitmiyor,Ben Robot DeğiIim'i 0nayIa,BunIar'ı Yapana Kadar Robot 0Idum Haberiniz Yok,Neyse İyi Gün'Ier.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:02
06

H.ÖZ - Biz Bu DevIet'e Katma Değer Vergisi Ödüyoruz,Belediye'ye EmIâk ve Çevre Temiz'lik Vergi'si Ödüyoruz,Belediye Kapımız'a AsfaIt Döküyor,Sonra'da AsfaIt'ın Faturasını Kapım'a YoIIuyor,Ödemezsen İcrâ'ya Verileceğim Beyân EdiIiyor,Ödeyecek Gücün Var Mı Diye de SoruImuyor,Ben Zâaten KDV,EmIâk ve Çevre Temizlik Vergisi'ni Zar Zor Ödüyorum Yetmiyormuş Gibi Bir'de AsfaIt'ın Fatura'sı YoIIanıyor,0Imaz 0Isun Böyle Hizmet,Kapım'a Kaldırım Yaparken,Vatandaş'a Bi Sorun BakaIım Faturasını Ödeyecek Gücü Var mı'da 0'na Göre Yaparsınız,Bana Sormadan Kapım'a AsfaIt ve Kaldırım Yaparsanız Ben'den 1Kuruş AIamazsınız 0'na Göre,BeIediye'nin Kasa'sı Kimin Tarafı'ndan SoyuIup Soğan'a ÇevriIdi ise TâhsiIât'ı da 0'nIar dan Yapın Bi Zahmet,Ama ÜIke'de AdâIet Yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:02
05

Kuşçu Eşref - Sağır Sultan bile kayıp milyonların TÜRGEV'E aktarıldığını biliyorken mahkemeye bu derneğin başkanları ve Karasu belediyesinin eski ve yeni başkanları da dinlenecek mı sonuçta protokolü yeni başkan hazırlamış eski başkan ve encümenler imzalamış tı dava da bunada yer verilecekmi yoksa hep beraber mı aklanacaklar doğrusu merak ediyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:02
04

Kerim - Karasu belediyesinde isyeri açma ruhsatlarini kim veriyor.kime veriyor.nerde veriyor.kaca veriyor.Gazino açacak olsam kime gitmeliyim.yoksa bu işler yemektemi görüşülür..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:02
03

VATANDAŞ - Sakarya belediyesi en borçlu 5. il olarak açıklandığında MHP li meclis üyesi 'Çalışıyor ki borç yapıyor' demişti buyrun size çalışan belediyeler artık dürüst olma zamanı yediniz memleketi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:02
02

Karasulu - Başlan olmadan önce altında renault21 europa vardı araba yan gidiyordu ama adam dı kendisi. Başkan oldu adaletsizliğiyle kendini madam yaptı. Nişantaşında kızına ev aldı 2 milyona:)) başkanlar iyi maaş alıyor demek. İşine gelene 4 kat ruhsat verdi yanına biz bine yaptık 3 kar ruhsat verdi. Belediyenin kamyonları kepçeleri hacı abanoza calıstı. Hacı abanozun 1 ticari taksisi vardı şimdi 3 taksi 8 tır 40 daire... çalmaktan başka birşey yapmadı MEHMET İSPİR VE YÖNETİMİ....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:02
01

Nankor - 7 akp li ret 5 mhp li kabul oyu vermiş ve kabul edilmiş. nasıl oluyor o iş.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Nisan 21:02

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (264) 273 53 53
Reklam bilgi

Anket Sakaryaspor bu sezon nasıl bir performans sergileyecek?