Ak Partili başkandan adrese teslim eleştiri

Ak Parti Karasu İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı, be­le­di­ye­nin son gün­ler ­de­ki ta­sar­ruf­la­rı çer­çe­ve­sin­de baş­la­yan tar­tış­ma­lar hakkın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Eleş­ti­ri­ler­den mu­ha­le­fet partilerinin yanı sıra ilçe basını da na­si­bi­ni aldı.

Ya­zı­lı bir açık­la­ma yapan Ak Parti Karasu İlçe Baş­ka­nı Av. İshak Sarı, ül­ke­nin aka ak, ka­ra­ya kara di­ye­bi­len ve çözüm öne­ri­le­ri sunan bir mu­ha­le­fet­ten yok­sun ol­du­ğu id­di­asın­da bu­lun­du. Baş­kan Sarı, bazı basın or­gan­la­rı­nın da top­lu­mu bil­gi­len­dir­me gö­rev­le­ri ye­ri­ne rant pe­şi­ne düş­mek­le suç­la­dı.

Si­ya­se­tin ka­zanç ka­pı­sı ha­li­ne ge­ti­ril­me gay­ret­le­ri ol­du­ğu­na da dik­kat çeken Baş­kan Sarı Nor­mal yolla ula­şı­la­ma­ya­cak, açıl­ma­ya­cak imkan ve ka­pı­la­rın, elin­de tu­tu­ğu­nuz si­ya­si güçle açıl­ma­sı gibi ola­nak­la­rın bir anda pey­dah olu­ver­me­si de bu sis­tem­de ol­duk­ça ko­lay­dırde­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Sarının basın açıklaması şöyle:

BİLGİ YERİNE KANAAT

Son haf­ta­la­ra il­çe­miz­de si­ya­si an­lam­da ya­şa­nan bazı ge­liş­me­ler hak­kın­da ta­ra­fı­mız­dan açık­la­ma ta­le­bi üze­rin­de ko­nu­yu genel an­lam­da de­ğer­len­dir­me­yi daha uygun gör­müş du­rum­da­yız. Her şey­den önce ko­nu­yu, çar­pı­cı hale ge­tir­mek, çok vahim ve derin iz mey­da­na ge­tir­me­ye ça­lış­mak ba­sı­nın işi­dir. Zira bu yolla dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ke­rek top­lum­dan değer bulma, ilgi görme gay­ret­le­ri de böyle du­rum­lar­da bazı basın için bu­lun­maz bir ni­met­tir. Böy­le­ce top­lu­mu bil­gi­len­dir­me ye­ri­ne top­lu­mu yön­len­dir­dik­le­ri, et­ki­le­dik­le­ri ka­na­ati uyan­dı­ra­rak ol­ma­yan iti­bar ve güç­le­riy­le ken­di­le­ri­ne rant ka­pı­sı, geçim ka­pı­sı bul­mak­ta­dır­lar. Tabi bu de­ğer­len­dir­me­ler ke­sin­lik­le basın adı al­tın­da te­tik­çi­lik ya­pan­lar için ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler­dir.

MUHALFET BOŞLUĞU

Ancak bizim si­ya­se­ten olay­la­rı de­ğer­len­dir­me­miz daha ger­çek­çi ve top­lum­da kar­şı­lı­ğı­nı bulan de­ğer­len­dir­me­ler ol­du­ğu dü­şün­ce­sin­de­yiz. Zira top­lu­mun kar­şı­sı­na çıkan , top­lu­mun tart­tı­ğı ve ona göre kar­şı­lı­ğı­nı ver­di­ği si­ya­set­çi­ler­dir. Ko­nu­ya dö­necek olur­sak ön­ce­lik­le ül­ke­miz­de si­ya­se­ten du­ru­ma göre şekil al­ma­ya ça­lış­ma­yan, aka ak, ka­ra­ya kara di­ye­bi­len çözüm öne­ri­le­ri su­na­bi­len, proje ve al­ter­na­tif­ler üre­te­bi­len ger­çek bir mu­ha­le­fet so­ru­nu ya­şa­mak­ta­yız.

KAZANÇ KAPISI SİYASET

Bu ma­ale­sef mer­kez­den taş­ra­la­ra kadar da böy­le­dir. Esa­sın­sa si­ya­si me­ka­niz­ma­nın, sis­te­mi de so­run­lu­dur. Bu so­run­lu­luk içe­ri­sin­de ma­ale­sef ger­çek ma­na­da halk için, mil­le­te hiz­met için dava şu­uruy­la si­ya­set yapma, görev yapma ol­duk­ça zor ol­du­ğu gibi, ak­si­ne si­ya­se­ti ka­zanç ka­pı­sı­na çe­vir­me ve­ya­hut ka­zanç ka­pı­sı ha­li­ne gel­me­si, mes­le­ğin­de maddi ka­zan­ca çe­vir­me, nor­mal yolla ula­şı­la­ma­ya­cak, açıl­ma­ya­cak imkan ve ka­pı­la­rın elin­de tu­tu­ğu­nuz si­ya­si güçle açıl­ma­sı gibi ola­nak­la­rın bir anda pey­dah olu­ver­me­si de bu sis­tem­de ol­duk­ça ko­lay­dır. Hatta bun­la­ra teş­vik edil­me­niz ve zor­lan­ma­nız da şa­şı­la­cak şey de­ğil­dir.

AHLAK İLKESİ

İşte böyle du­rum­lar­da si­ya­se­tin ik­ti­da­rı- mu­ha­le­fe­ti ol­mu­yor ma­ale­sef. Böyle du­rum­lar­da ku­ru­cu genel baş­ka­nı­mız Sn. Recep Tay­yip Er­do­ğan'in de­di­ği gibi 'si­ya­se­tin tek li­ma­nı ah­lak­tıril­ke­si ve yine onun du­ru­şu gibi onur­lu ve dik bir duruş ge­rek­li­dir. Aksi tak­dir­de yine par­ti­mi­zin he­def­le­ri ara­sın­da olan Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği, Si­ya­si Par­ti­ler Ka­nu­nu, seçim sis­te­mi vb. de­ği­şik­lik­ler ol­ma­dı­ğı müd­det­çe ger­çek­le il­gi­si ol­ma­yan, bi­ri­nin ak de­di­ği­ne di­ğe­ri­nin kara di­ye­rek man­şet­le­rin atıl­dı­ğı, bi­ri­nin ?mu­ha­le­fet bö­lün­dü de­di­ği sı­ra­da di­ğe­ri­nin ik­ti­dar bö­lün­düaçık­la­ma­la­rı, bi­ri­le­ri­nin bu man­şet­le­re ve söy­lem­le­re göre hemen bir araya ge­le­rek yu­ka­rı­da söy­le­dik­le­ri­ne aşa­ğı­da inan­ma­dık­la­rı­nı adeta tes­cil­ler gibi be­ya­nat­lar­la kuy­ru­ğu dik tutma mü­ca­de­le­si­ne gi­ri­şil­me­si ne­ti­ce­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sı ola­ğan­dır.

VİCDANA GÖRE KARAR

Zira her­kes nefis ta­şı­yor ve her­ke­se de mu­sal­lat ola­ma­ya ça­lı­şan bir şey­tan var. Oy­sa­ki me­se­le ya­pı­la­ma­yan bir gurup top­lan­tı­sı ne­ti­ce­si de mec­lis üye­le­ri­nin mil­let adına üst­len­dik­le­ri görev ge­re­ği iş­le­ri­ni iyi ya­pa­rak, me­se­le­yi araş­tı­rıp, öğ­re­nip, vic­dan­la­rı­na göre karar ver­dik­le­ri ve ver­me­le­ri me­se­le­si iken; sanki mem­le­ke­tin ge­le­ce­ği me­se­le­siy­miş­çe­si­ne ko­nu­nun tüm ilde iş­len­me­si de çar­pık si­ya­si me­ka­niz­ma açı­sın­dan ma­ni­dar­dır.

AK PARTİ ŞEFFAFLIĞI

Bu­ra­da sanki ko­nu­dan çok ko­nu­nun bütün ak­tör­le­ri­nin açığa çık­ma­sı zor­la­nı­lan bir durum gibi de du­ru­yor ne­den­se. Par­ti­mi­zin il­ke­si şef­faf­lık ve hesap ve­re­bi­lir­lik­tir. Ak Parti 2002 yı­lın­dan beri tek ba­şı­na sür­dür­dü­ğü ik­ti­da­rın­da si­ya­se­ti günü bir­lik, dün­den bu­gü­ne yapma eği­li­mim­de olan değil, ilmek ilmek iş­le­ye­rek sin­di­re sin­di­re yapan, acele karar ver­me­yen, si­ya­si ha­fı­za­sı ve ar­şi­vi kuv­vet­li olan her­ke­sin ye­di­ği otu bir gün önüne koyan di­sip­lin­li, ça­lış­kan, sağ­lam bir teş­ki­lat ve teş­ki­lat­çı­lı­ğa sahip ku­rum­sal bir par­ti­dir. Do­la­yı­sıy­la çat­la­ma, pat­la­ma, bö­lün­me vs. gibi ucuz te­rim­le­re ba­ka­rak bu­gü­ne kadar yö­nü­nü tayin et­me­di. Ak Parti, il­ke­le­riy­le hal­kın se­si­ne kulak ve­re­rek bu­gün­le­re ulaş­mış­tır. İna­nı­yo­rum ki bun­dan son­ra­da aynı il­ke­ler­le ken­di­ne is­ti­ka­met çi­ze­rek uzun yıl­lar bu mil­le­te hiz­met et­me­ye devam ede­cek­tir. Biz de, merak edi­li­yor­sa top­lan­tı­la­rı­mı­za, teş­ki­lat ça­lış­ma­la­rı­mı­za bun­dan son­ra­da aynı ka­rar­lı­lık­la daha fazla azim­le ve ilk günkü he­ye­can­la devam ede­ce­ğiz. Bu ko­nu­da kim­se­nin en­di­şe­si ol­ma­sın.

Kaynak: Karasu haber

24 Ara 2015 - 01:01 - Arka Kapı --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 3.451.337 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.
Anket Virüste vaka sayısının azalması için Sakarya'ya giriş ve çıkışlar kısıtlama getirilsin mi?