Mengen; Okullar Açılıyor Sorunlar Çözüm Bekliyor

2019-2020 eğitim-öğretim yılı, bir yanda geleceğe yönelik hedeflerin çizildiği diğer yanda ise bu hedefleri gerçekleştirmesi istenilen eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün ötelendiği bir ortamda başlıyor. Yeni eğitim-öğretim yılında, yaklaşık 200 bin öğrencimize ve 11 bini aşkın eğitim çalışanımıza başarılar diliyoruz.

Hüseyin Can İğdir
Hüseyin Can İğdir Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Eğitim çalışanları, eğitim-öğretim yılını, sona eren toplu sözleşme sürecinde haklı, gerekli ve yerinde beklentilerinin ve taleplerinin kamu işverenince karşılanması bir yana üzerinde durulmadan geçiştirilmesinin, sorunlarına duyarsız, çözüm önerilerine kayıtsız kalınmasının burukluğuyla karşılamaktadır.

Toplu sözleşme masasının eğitim hizmet kolunda tek yetkili sendikası olarak, öğretmenlerden, akademisyenlerden, eğitim kurumu yöneticilerinden, üniversite idari personelinden, Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra idari personelinden gelen, her biri eğitimin ayrı ve birden fazla sorununa çözüm olacak taleplerimizi masaya taşıdık. Bu taleplerimize kamu işvereni duyarsız kalmış, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözme iradesini ortaya koyamamış, toplu pazarlık masası aracılığıyla sorunları çözme, eğitimin niteliğine katkı sunma imkânını heba etmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eğitimde değişim ve dönüşümü hedeflediğini sürekli olarak ifade ettiği bir dönemdeyiz. Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, köklü sorunlara kalıcı çözümler getirilebilmesi Bakanlığın sürdürülebilir politikalar benimsemesine bağlıdır. Değişim ve dönüşüm adımları sahadaki tecrübelerle, paydaşların görüşleriyle olgunlaştırılmadıkça meşruiyet tartışmasına maruz kalacak, isabet oranı yara alacaktır.

Anayasal ve yasal hakları kısıtlanmış sözleşmeli öğretmen istihdamı, öğretmen açığının kadrolu istihdam yerine ücretli öğretmenlik gibi insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı yöntemlerle giderilmeye çalışılması, kamu maliyesini denkleştirme aracı olarak eğitim bütçesinin kısılması, okullara yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle aksayan eğitim hizmetlerinin yanında kaynak bulma baskısı altında okul yöneticisi ve öğretmenlerin velilerle bağış üzerinden karşı karşıya getirilmesi, atama ve yer değiştirme takviminin sorun çözmek kadar sorun üretmeye neden olması, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan yaygın şiddet, okullar açılırken çözüm bekleyen başlıca sorunlardır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu sorunların çözülmesinin eğitimin geleceği, verimliliği ve niteliği açısından çok önemli olduğunun altını çiziyoruz.

3600 ek gösterge vaadi, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yerine getirilmelidir

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi konusunda siyasi irade tarafından verilen söz halen ortada durmaktadır. Yine gerek Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda gerekse Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde “öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi” somut hedefler olarak ortaya konulmuştur. 11. Kalkınma Planı’nda ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde öğretmenliğin bir kariyer mesleği olarak tanımlandığı/planlandığı dikkate alındığında, bir kariyer mesleği tanımlamasının gereği olarak da ek gösterge artışı gereklidir. Verilen sözlerin gereği artık yerine getirilmeli; eğitim çalışanları arasında meslek, görev, unvan ve yetki paralelinde bütün eğitim çalışanlarını kapsayacak, adil ve hakkaniyete uygun bir ek gösterge artışı konusunda somut adımlar atılmalıdır.

Öğretmen istihdamında farklı modellerden vazgeçilmeli, atamalar kadrolu yapılmalıdır

Sözleşmeli öğretmenlik, uygulama gayesine ve gereceklerine hizmet etmediği gibi, başlı başına bir mağduriyet kaynağına dönüştüğü artık alenen ortaya çıkmış durumdadır. Kadroya geçiş ve yer değişikliği talebinde bulunabilme süresini 3+1 yıla indiren yasal düzenleme, eskisine nazaran sözleşmeli öğretmenlerin lehine olsa da soruna çözüm getirmediği aşikârdır. Sorunun nihai çözümü, eğitim-öğretim hizmetlerinin kadrolu öğretmenler eliyle gerçekleştirilmesi gerekliliğinin kabulüyle bütün sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesidir. Bu köklü çözümün hayata geçirilmesine kadar geçecek zaman zarfında ise sözleşmeli öğretmenlere herhangi bir süre sınırlaması konulmaksızın, özellikle yer değişikliği süreçlerinde kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu hakların tanınması gereklidir.

Öğretmenin emeğini ucuzlatarak personel masraflarından kısıntı yapmaya çalışan ve mesleğin standartlarını düşüren ücretli öğretmenlik uygulaması, eğitimin kalitesine ve öğretmenliğin statüsüne ciddi bir darbe vurmaktadır. Emek sömürüsünün devlet eliyle tescillenmiş hâlini teşkil eden, ucuz işçilikten farksız ücretli öğretmenlik ayıbına bir an evvel son verilmelidir

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sistemi hayata geçirilmelidir

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, istihdamda güçlük çekilen yerlerde en büyük eğitim sorunu istikrarlı istihdamın sağlanamamasıdır. Eğitim çalışanlarına, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları hâlinde illerin mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmelidir. İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde kadro istikrarı sağlamanın yolu cebri uygulamalar değil, teşviki yöntemlerdir.

Öğretmen atama ve yer değiştirme sistemi mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir

Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğunu, eğitim sisteminin ağır yükünü omuzlamış olan Millî Eğitim Bakanlığı’nın çalışma zamanını eğitimden ziyade personel iş ve işlemlerine hasretmek zorunda kalmasının sebebi, sürdürülebilir bir atama ve yer değiştirme politikası geliştirilememiş olmasıdır. Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği taleplerinin yerine getirilememesi, motivasyon kaybının yanında mesleki yabancılaşma, psikolojik rahatsızlık, eğitimin niteliğinin artırılamaması, çalışma barışının bozulması gibi sorunlara yol açmaktadır. “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci: Tespitler ve Bir Model Önerisi” odak analizimizde ortaya koyduğumuz gerçekler ışığında, talepleri azami ölçüde karşılayacak, mağduriyetleri önleyecek, adil, hakkaniyete uygun yeni bir atama ve yer değiştirme sistemine ihtiyaç vardır.

Ek ders esaslarındaki adaletsizlikler giderilmeli, ders ücretleri artırılmalıdır

Ek ders esaslarında ücret dengesizliğine ve mağduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine rağmen değiştirilmemiştir. 2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esaslarında, değiştiği günden beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları ivedilikle giderilmeli, ek ders birim ücreti artırılmalıdır.

Eğitim kurumu yöneticiliği liyakate dayalı, sürdürülebilir bir sisteme kavuşturulmalıdır

Eğitim kurumu yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak tanımlanıp, münhasır kadrolar üzerinden kazanılmış hakların korunduğu bir düzlemde liyakat ve mesleki ilerleme ekseninde yeniden kurgulanmalıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır

Öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak, bütünsel bir yasal düzenlemeye dayalı bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ihtiyaç vardır. Öğretmenlik mesleğinin bütün veçhelerini kapsayan sistematik bir düzenleme olmaksızın, çok parçalı yapı altında mesleğin statüsünün artırılarak niteliğinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması isteniyorsa, öğretmene destek niteliğinde, mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlayacak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır.

Eğitimcilere yönelik şiddet engellenmeli, caydırıcı tedbirler alınmalıdır

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiş ve toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini sekteye uğratacak dereceye varmıştır. Bu şiddet sarmalına karşı eğitim çalışanlarını koruyacak, şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, Bakanlık bu konuda sorumluluk üstlenmelidir.

Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, yöneticiler velilerle karşı karşıya getirilmemelidir

İlköğretim kurumlarının Bakanlıktan ya da mahalli idarelerden doğrudan ödenek alamamaları; okul yönetimlerini kamu kaynaklarının ve bu kaynakları harekete geçirme mekanizmalarının yetersiz kalmasıyla velilerle karşı karşıya getirmektedir. Buna ilaveten okul yönetimlerinin bir yandan okullara bağış konusunda kamuoyu ve idare baskısı altında ve soruşturma tehdidi karşısında bırakılması, diğer yandan zorunlu cari harcamalar için kaynak bulma yükümlülüğüne sokulması, hem eğitim-öğretime zarar verip bu sorunu okullar arası başarı farklılığının bir unsuru hâline dönüştürmekte hem okul yöneticilerine yönelik hukuksuz, haksız ve adaletsiz uygulamalara ve mağduriyetlere kapı aralamakta hem de yönetici/öğretmen ile öğrenci velilerini karşı karşıya getirerek okul iklimini ve okul-veli iş birliğini zedelemektedir. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dikkate alındığında, zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarının ne şekilde karşılanacağı sorunu halen izaha muhtaç olup çözüm beklemektedir. Bu nedenle, okul bazlı ödenek tahsisi yapılarak personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından kullanılması sağlanmalıdır.

Kılık ve kıyafet özgürlüğü darbe kalıntısı yönetmeliğin boyunduruğundan kurtarılmalıdır

Darbe ürünü, demokrasiye ve insan haklarına aykırı kılık ve kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi için ilk adımı atmak Millî Eğitim Bakanlığı’na düşmektedir. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, mesai saatleri içinde ve resmî görevlerinin ifasında, mevcut yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın, toplumca genel kabul görmüş esaslara göre kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir. Bu konuda başlattığımız sivil itaatsizlik eylemi, talebimiz karşılanıncaya kadar devam edecektir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’nin daha müreffeh bir ülke olma yolundaki uzun vadeli hedeflerine ancak sorunlarını aşmış bir eğitim sistemiyle erişebileceğini vurguluyor; eğitimcilere verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemini ifade ediyor, sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyor, bütün eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyoruz.

Murat Mengen
Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı
Memur-Sen İl Temsilcisi

08 Eylül 2019 Sakarya/ Adapazari- Eğitim --- Okunma

Muhabir Hüseyin Can İğdir

medyabar.com son bir ayda 3.077.463 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

16

Melenağzı - Medyabar bu haberi sabitledi galiba. Bir haftadır duruyor. Mengen e vadettiğiniz okunma sayısına ulaşınca mi kaldıracaksınız. Ayrıca bu kadar uzun haberi kimse okumaz. Yorumlara bakmak daha eğlenceli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Eylül 12:48
15

Karaosman - yeter artık kaldırın şu haberi bu suratı görmekten bıktık yeter

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Eylül 09:30
14

Abidikbmubidik - Başkan üzerindeki Milli eğitim Müdürüne komplo şüphesi de olan açıklamanın lekesi kalmış olabilir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Eylül 23:56
13

Ahmet Canpare - Anlaşılan o ki bu başkan da kendisine yeni mecralar aramakla ilgili planlar yapmış. Yıllardır omuz omuza gittiği çınarın kökünde sarsılma mı gördün başkan. Sen değilmisin yıllardır burada bu tekneden ekmek yiyen sendikanın başkanı. Yıllarca proje üretmeyen, yaraya merhem olmayan, yetki eline iken nitelikli insan vizyonlu yönetici yetiştirmeyen sizler eğitimin bu halini sayfalarca eleştirmekten kaçınmıyorsunuz. Ya hu size sormazlarmı eliniz kolunuz bağlımıydı ki şimdiye kadar harekete geçip bu milletin evlatlari için çalışmadınız.Hadi çalışmanıza engel olundu Ağzınız bantlı gözleriniz kapalımıydı ki haykırdığınızı duymadık üstelik hergün bir basın mecrasında dizi dizi çok başarılı işler yapıyoruz edebiyatları dökülen röportajlarınız varken. Hani karganın evi bir kirlenmiş değişmiş iki değişmiş en sonunda demişki bizde bu g...t oldukça çok kirletiriz.. Sizde sanırım bulunduğunuz yerin kirlendiğini ya da kirlettiğinizi mi düşünüyorsunuz. Açık başka kapı mı gördünüz. Lakin bilmelisinizki bu milletin gözünde ve canparesinde o değeriniz artık yok.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 12 Eylül 10:34
12

Alkan - sorunun asıl kaynağı sizsiniz.. sizin ve sizin gibiler bu kurumları yönettiği sürece de problem falan çözülmez..

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 12 Eylül 10:05
10

Dost Aci Soyler Baskan - bu zamana kadar indirdiklerinizi cikartin sada solda villalar hangi paralarla yapilmis once onun aciklamasini hesabini ver

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 11 Eylül 11:58
09

E.t - HER AY ALDIĞINIZ MAAŞ ÜYE AİDATLARINDAN KESİLİYOR.. SAHİ Aylık maaşinız kaç üyr aidatı yapıyor? Bu işi Gönüllü Allah rızası için yapmak istermisiniz? Hiç güven vermiyorsunuz. Allah'a havale ediyorumsizi

Yanıtla . 14Beğen . 2Beğenme 10 Eylül 18:47
08

Ahmet Canpare - Maalesef doğru söylüyorsunuz. Lakin siz de bu sorunun en büyük parçasısınız. Hatta yıllardır bir türlü kaliteyi yukarı çekememenin baş sorumlusu. Şimdi sizin açıklamalarınızdan yavuz hırsız ev sahibini bastırır sözü aklıma geldi..

Yanıtla . 20Beğen . 2Beğenme 10 Eylül 13:52
07

Muhalif - AKP gemisinin şu aldığını en iyi memur sen görüyor. Çünkü o geminin içindeler. Ilk defa bu sene açıktan muhalefet etmeye başladılar. Yeni iktidarlara şimdiden göz kırpıyorlar . Genel başkana da bakın aynı şeyi goreceksiniz.

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 10 Eylül 13:35
06

VATANDAŞ - İKDİDARLA MAKAM KOLTUK İÇİN İÇİÇE OLAN KOLKOLA OLAN SİZSİNİZ HANGİ YÜZ

İLE ÇIKIP ELEŞTİRİ YAPIYORSUNUZ. LİYAKATSIZ KİŞİLERİ YETERKİ SİZİN CEMEATTEN OLSUN EN TEPELERE ÇIKARIRSINIZ TIPKI GEÇM,İŞTE KİLER GİBİ

Yanıtla . 22Beğen . 1Beğenme 10 Eylül 10:35
05

gerçekçi - Eğitimin,2002 den beri gelişememesinin önündeki sebeplerin başında sendikanız gelmektedir. Benden olsun da ne olursa olsun anlayışınız, ekibinizin yetersiz ve çapsız müdürleri sayesinde okullar sürünüyor.

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 10 Eylül 10:13
04

Mağaranın Güneyinden - Seni tanıyan bilir..Samimi bir memleket sevdalısısın.Cerrahat birikmiş tipleri kale bile alma başkanım...Daima desteğimiz tam sana..

Yanıtla . 3Beğen . 24Beğenme 10 Eylül 08:45
03

Emrah Aydin - Hangi sorun beyefendi,sizsiniz bunu bu hale getiren. Atadiginiz liyakatsiz müdür ve yardımcıları,bu ülkede memur-sen sorunu var.hangi ülkede sendika parasını d3vlet veriyor.hangi ülkede sendika başkanı hükümet milletvekili oluyor bırakın hikaye anlatmayi

Yanıtla . 24Beğen . 1Beğenme 10 Eylül 06:42
02

Türk Eği̇ti̇m Sen'li̇ - böyle pişkinlik görmedim. bu süreci bu hale getiren yüzde yüz ebs dir. Allah büyük hiç bir kurnazlığınızı unutmadık unutmayacağız.

Yanıtla . 27Beğen . 1Beğenme 09 Eylül 22:56
01

Egemen Kafkas - Eğitim yönetimi sistemi liyakata dayalı, sürdürülebilir olmalıdır... İnsanda biraz utanma olur. Yuhhh.

Yanıtla . 28Beğen . 2Beğenme 09 Eylül 14:58Anket Koronavirüse karşı sizce ne gibi tedbirler alınmalıdır?