İptal kararı sonrasında Melen bölgesinde ne olacak?

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 35 tu­rizm böl­ge­si ile kül­tür, tu­rizm ko­ru­ma ve ge­li­şim böl­ge­si, Cum­hurbaş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­siy­le iptal edil­mişti.Söz ko­nu­su bölge­ler ara­sın­da Ka­ra­su-Bü­yük Me­le­nağ­zı kıyı bandı da bu­lu­nu­yordu. Peki iptal kararı sonrası neler olacak

 Tu­rizm böl­ge­le­rin­de önem­li de­ği­şik­lik­ler ön­gö­ren Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­ra­rı 12 Eylül 2019 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te ’de ya­yım­lan­dı. Buna göre, 35 adet tu­rizm böl­ge­si ile kül­tür, tu­rizm ko­ru­ma ve ge­li­şim böl­ge­si­nin sta­tü­sü iptal edil­di.
 Karar kap­sa­mın­da 30 tu­rizm mer­ke­zi ile 10 kül­tür ve tu­rizm ko­ru­ma-ge­li­şim böl­ge­si­nin sı­nır­la­rı de­ğiş­ti­ril­di. ‘Tu­rizm mer­ke­zi’ sta­tü­sün­den çı­ka­rı­lan alan­lar ara­sın­da Ka­ra­su-Bü­yük Me­le­nağ­zı kıyı bandı da bu­lu­nu­yor.
 Ya­pı­lan ilk de­ğer­len­dir­me­ler, alı­nan ka­rar­la ‘üst öl­çek­li plan­la­rı et­ki­le­yecek ni­te­lik­te de­ği­şik­lik­le­rin önü­nün açıl­dı­ğı” ve ‘en­düst­ri­yel fa­ali­yet­le­re bir ha­zır­lık ya­pıl­dı­ğı­nın’ işa­re­ti ol­du­ğu şek­lin­de..
 Bu kararın yap-sat­çı mü­te­ah­hit­le­ri ra­hat­la­ta­ca­ğı de­ğer­len­dir­me­si ya­pı­lı­yor. Bi­lin­di­ği gibi, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 1/5000 ve 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Plan­la­rı, 1/25 bin öl­çek­li Çevre Dü­ze­ni Planı’na uyum­lu ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le 2011 yı­lın­dan beri Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nca im­za­lan­ma­mış­tı. Ba­kan­lık ıs­rar­la, 1998 yı­lın­da kabul edi­len Sa­kar­ya-Ka­ra­su Bü­yük­me­le­nağ­zı Kıyı Bandı Tu­rizm Mer­ke­zi sı­nır­la­rı ola­rak be­lir­le­nen Ka­ra­su-Me­le­nağ­zı ara­sın­da­ki yolun ku­ze­yin­de­ki böl­ge­de ya­pı­laş­ma­nın be­le­di­ye ta­ra­fın­dan 0,60 emsal de­ğe­riy­le iki kat ola­rak re­vi­ze edil­me­si­ni is­te­miş­ti.


8 YIL­LIK SÜ­REÇ­TE NELER YA­ŞAN­DI?
BELEDİYEDEN ÖN İZİN TALEBİ
Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, 10.10.2011 ta­rih­li ya­zıy­la Sa­kar­ya-Ka­ra­su Bü­yük­me­le­nağ­zı Kıyı Bandı Tu­rizm Mer­ke­zi sı­nır­la­rı için­de­ki yeni ge­liş­me­ler doğ­rul­tu­sun­da, alt öl­çek­li plan­lar ile uyum­suz­lu­ğun gi­de­ri­le­bil­me­si için ba­kan­lık­tan izin ta­le­bin­de bu­lun­du. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı bu talep kar­şı­sın­da 6 ay sü­rey­le ön izin ve­ril­me­si­ni uygun gördü. Be­le­di­ye, özel bir şir­ke­te ha­zır­lat­tı­ğı re­viz­yon imar plan­la­rı­nı sü­re­si için­de ba­kan­lı­ğa ilet­ti.


‘YENİDEN DÜZENLEYİN’
-Ta­le­bi in­ce­le­yen Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne şu uya­rı­lar­da bu­lu­nul­du:
“05.109.1989 ta­ri­hin­de onay­la­nan 1/1000 öl­çek­li İla­ve-Re­viz­yon Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da yer alan şehir parkı ve diğer sos­yal do­na­tı alan­la­rı­na göre ye­ni­den dü­zen­len­me­si…

-Kıs­mi ya­pı­laş­ma­nın bu­lun­du­ğu­na iliş­kin Be­le­di­ye Mec­lis ka­ra­rı ve da­ya­nak gös­te­ri­len onay­lı plan ör­ne­ği­nin gön­de­ril­me­si…

-1/25.000 öl­çek­li ya­zıy­la Sa­kar­ya-Ka­ra­su Bü­yük­me­le­nağ­zı Tu­rizm Mer­ke­zi-Ko­ca­ali Ke­si­mi Çevre Dü­ze­ni planı hü­küm­le­ri uya­rın­ca; 1/5.000 öl­çek­li Nazım ve 1/1000 Öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı tek­li­fin­de mev­cut konut alan­la­rı­na iliş­kin 05.10.1989 ta­ri­hin­de onay­la­nan 1/1.000 öl­çek­li İla­ve-Re­viz­yon Uy­gu­la­ma İmar Pla­nın­da be­lir­ti­len ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı ko­run­muş ve üst sınır ola­rak kabul edil­miş­tir.”

KOCAALİ GİBİ İKİ KAT OLSUN

-An­cak ge­liş­me konut alan­la­rın­da ve mev­cut konut alan­la­rı­nın yı­kı­lıp ye­ni­den ya­pıl­ma­sı veya de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ha­lin­de konut alan­la­rı için ya­pı­laş­ma ko­şu­lu E: 0.60 ola­rak be­lir­len­miş­tir. Söz ko­nu­su Tu­rizm Mer­ke­zi sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bü­tün­cül plan­la­ma yak­la­şı­mı doğ­rul­tu­sun­da Ko­ca­ali ke­si­min­de konut alan­la­rı­na iliş­kin bi­li­nen emsal de­ğe­rin Ka­ra­su için de be­lir­len­me­si ve 1/1.000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı Re­viz­yo­nun­da 0,60 emsal de­ğe­ri­nin plan üze­rin­de­ki bütün konut par­sel­le­rin­de gös­te­ril­me­si…”

“Plan tek­li­fi kap­sa­mın­da ile­ti­len Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ve şahıs ta­le­bi­nin bü­tün­cül plan kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­si…”
Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Ay­şe­gül Öztaş Yıl­maz im­za­lı ve 05.05.2015 ta­rih­li ya­zı­da, uya­rı­lar doğ­rul­tu­sun­da Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­rin ba­kan­lı­ğa ile­til­me­si du­ru­mun­da ko­nu­ya iliş­kin bir de­ğer­len­dir­me ya­pı­la­ca­ğı­na işa­ret edil­mişti.

Kaynak: Karasu haber

20 Eylül 2019 - Güncel --- Okunma

medyabar.com son bir ayda 2.982.770 kez ziyaret edildi.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anket Koronavirüse karşı sizce ne gibi tedbirler alınmalıdır?