Her eleştiriyi mahkemeye taşımak isteyenlere yargı kararları

"Seni mahkemeye vereceğim"
Meslekte en alışık olduğumuz kelime...
Son olarak AK Parti İl Başkanı Yunus Tever son yazımdan dolayı hukuksal hakkını kullanacağını açıkladı.
En doğal hakkı...
Sadece AK Parti İl Başkanı olarak değil... Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak ta hakkı.
Ancak...
Bulunduğu makamdan dolayı Sayın Tever’in bilmesi gereken bir gerçek var...
O bir siyasetçi... Bir siyasi partinin il başkanı.
Sayın Tever, hukuksal hakkını kullanmadan önce siyasetçilerin ağır eleştirileri tolere etmesiyle ilgili Yargıtay ve Danıştay kararlarıyla ilgili örnekleri hatırlatayım dedim...
Hukuksal olarak hakkını sonuna kadar kullanabilir.
Ancak isterdik ki bunu sosyal medyadan paylaşmak, açıklamak yerine, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır’ın yaptığı gibi sessiz sedasız yapması...
Demek ki herkesin kafa yapısı düşüncesi farklı.
Olsun...
Bu da bizim mesleğin cilveleri diyerek siyasetçilere örnek teşkil edecek Yargıtay ve  Danıştay kararlarını paylaşıyorum..
En azından bunları okuduktan sonra harekete geçerler...
 

Yargıtay (Hukuk Genel Kurulu, Esas No: 2013/4-2436, Karar No: 2015/1731)

Basın özgürlüğü ise, ifade özgürlüğünün en önemli unsurlarından birisidir. AİHM basın ile ilgili kararlarında, ifade özgürlüğünün demokratik bir toplumun esaslı temellerinden birisini oluşturduğuna değinildikten sonra, basına tanınması gereken güvencelerin özel bir öneme sahip bulunduğu belirtilmektedir. Basın ve diğer medya organlarının ifade özgürlüğü, kamuoyuna yöneticilerin görüş ve davranışlarını tanıtmak ve yargılamak için en iyi araçlardan birisini sunmaktadır. Basına siyasal arenada ve kamunun ilgilendiği diğer alanlarda tartışma konusu olan bilgi ve görüşleri iletme görevi düşer. Basının bu görevi, kamuoyunun da bilgi ve görüşleri alma hakkı ile tanımlanır (Handyside V.Birleşik Krallık, 7 Aralık 1976, Başvuru No: 5493/72, 49, Centro Europa 7 S.R.L. And Di Stefano V. İtalya, Başvuru No: 38433/09, 131). O halde basın özgürlüğü, bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğüdür; diğer yönüyle de halkın bu bilgi ve görüşleri alma hakkıdır. Mahkeme’ye göre basın ancak bu şekilde, kamuoyunun bilgi edinme hakkı bakımından yaşamsal önemi bulunan “halkın gözcülüğü” ya da “bekçisi” görevi yapabilir. Basın özgürlüğü söz konusu olduğunda, ulusal makamlara tanınan takdir yetkisi demokratik bir toplumun yararı dikkate alınarak sınırlandırılır (Éditions Plon V. Fransa, Başvuru No: 58148/00, 44; Bladet Tromsø And Stensaas V. Norveç, Başvuru No: 21980/93, 59).

Yargıtay (4. Ceza Dairesi, Esas No: 2013/5577, Karar No: 2014/20763)

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), içtihatlarında Sözleşme bağlamında ulusalüstü insan hakları hukukunu yorumlarken, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken fonksiyonlarını etkilemeyi ve saygınlıklarına zarar vermeyi amaçlayan aşağılayıcı saldırılara karşı korunmalarının zorunlu olduğunu (AİHM Busuioç-Moldova kararı, 2004, prg. 64), bununla birlikte görevlerini yerine getirirken icra ettikleri eylem ve sözlerine yönelik eleştirilere karşı daha fazla hoşgörü göstermeleri gerektiğini (bk. AİHM Steur-Hollanda kararı, 2003, prg. 39) belirtmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayrıca, fiil isnadına dayanmayan ve ispat gerektirmeyen değer yargılarından ibaret sözlerin sarsıcı olsa bile eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğini kabul etmektedir (bk. AİHM Hriko-Slovakya kararı, 2004, prg. 40, 45; Jeruselam-Avusturya kararı, 2001, prg. 44; Sokolowski-Polonya kararı, 2005, prg. 47; Paturel-Fransa kararı, 2005, prg. 37; Harris/Boyle/Bates/Buckley, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Ankara 2013, sy. 518-520).”

Yargıtay (4. Hukuk Dairesi, Esas No: 2014/1689, Karar No: 2014/17271)

“Bir siyasetçiye yönelik eleştirilerin kabul edilebilir sınırları, özel bir şahsa yönelik eleştiri sınırına göre daha geniştir. Bir siyasetçi, özel şahıstan farklı olarak, her sözünü ve eylemini bilerek ve kaçınılmaz bir biçimde, gazetecilerin ve halkın yakın denetimine açar.”

Yargıtay (4. Hukuk Dairesi, Esas No: 2015/3995, Karar No: 2015/6921)

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre; siyasetçilere yönelik eleştirinin sınırı özel kişiler için olandan daha geniştir ve bu durum günümüzde yerleşik bir ilke haline gelmiştir. Bu bağlamda siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır ve hatta incitici eleştirilere de katlanması gerekir. Çünkü siyasetçi zorunlu ve bilinçli olarak eylem ve davranışlarını gazetecilerin ve vatandaşların dikkatli bir kontrolüne açık bırakmaktadır.”

Danıştay (13. Daire, Esas No: 2006/6232, Karar No: 2008/2668)

“Siyasilere karşı yapılmış olan eleştirilerin üslubu ve ölçüsünün herhangi bir kişiye göre daha farklı ve çarpıcı hatta ağır olması siyaset yapmanın gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Siyaset adamlarının toplumu etkileme ve yönlendirme konumları, onların “eleştirilebilir” sınırlarını da genişletmektedir Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çeşitli kararlarında: “Hür siyasi tartışma bütünüyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde egemen demokratik toplum kavramının öz unsurunu oluşturmaktadır. Bu, nedenledir ki hoş görülebilir eleştiri sınırları kamusal kişi sıfatıyla hareket eden siyaset adamı konusunda, sade vatandaşlara göre daha geniştir... Bir politikacı hakkında yapılacak kabul edilebilir eleştirinin sınırları, sıradan bir kişi hakkındakilerden daha geniştir.”(Lingens-Avusturya Kararı 1986)”

Danıştay (13. Daire, Esas No: 2014/3811, Karar No:2014/6533, Karşı görüş)

“AİHM, Lingens/Avusturya kararında ise, basının politik alanda ve demokrasinin işleyişindeki önemine değinmiştir. İlgili olayda AİHM, basın özgürlüğünün halk içinde, siyasi liderler hakkındaki düşüncenin şekillenmesini sağladığını ve siyasi tartışma ortamının demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulamıştır. Buna göre, “bir politikacı hakkında yapılan eleştirinin sınırı sıradan vatandaşlara nazaran daha geniş olmalıdır. Çünkü politikacı, sıradan vatandaşlardan farklı olarak her söz ve davranışını bilerek ve isteyerek basının ve kamuoyunun yakın denetimine açmıştır. Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci fıkrası, başkalarının, bu arada politikacıların da itibar ve haklarını korumaktadır. Ancak politikacılar söz konusu olduğunda, bu koruma, siyasi konuların tartışılmasındaki yarar ile dengelenmek zorundadır. Bu kapsamda Yargıtay’ın pek çok kararında yaptığı değerlendirme de aynı yöndedir. “Kamuya mal olmuş kişilerle karşılaştırıldığında özel kişilere yönelik eleştirilerin sınırları daha dardır. Diğer yandan davacı bürokrat olarak eleştiri ağır dahi olsa eleştirilere olağandan daha fazla katlanabilmelidir”
 (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 4.12.2014 tarih ve Esas No: 2014/1846, Karar No: 2014/16594 sayılı kararı).


 Kişinin üstlendiği görevin, toplumdaki önemine göre yapılan eleştirilerin sayısı çoğalacağı gibi gerektiğinde içeriği de çok sert olabilir. Çünkü basın, kamu adına, eleştiri yapmaktadır. Demokrasilerde eleşti- 37 II- ÖZEL DURUMLAR rilmeyecek kurum, kuruluş, fikir ve düşünce yoktur. Siyasal yaşamda görev yapmak, bu görevin gerektirdiği sorumluluk ve sonuçları kabul etmek demektir. Siyasi kişileri, yöneticileri, genel müdürleri eleştirmek ve onlarla ilgili sürekli haber yapmak basın için bir hak değil, ayrıca bir görevdir. Özellikle siyasal yaşamda görev alan kişilerin, basının her yönüyle kendisi ile ilgileneceğini, eleştireceğini, uyaracağını ve hatta bazen çok sert eleştirilere muhatap olacağını önceden bilmesi ve hesaba katması gerekir. Siyasal figürlerin davranışları, yasalara uygun olsa ve yasalara aykırı hiçbir eylem içermese dâhi, basın tarafından değer yargılarına ters düşen davranışlarının sorgulanacağını bilmesi ve bilebilecek durumda olması gerekir (Kişilik Hakları-Medya Etik Yargı Kararları, Fikret İlkiz ve Barış Günaydın, Küresel İletişim Dergisi, Sayı: 2, Güz-2006).

Yargıtay (4. Hukuk Dairesi, Esas No: 2014/8985, Karar No: 2015/6808)

“Karikatür, kişi ya da olayların gülünç, alışılmadık, çelişkili yanlarını yakalayarak, bazen de yazı ile desteklenen abartılmış çizgilerle mizaha dönüştürme sanatı olup dava konusu karikatürde espri yeteneği de kullanılarak belediye başkanının icraatlarından memnun olmayanların da bulunduğu, şehrin sorunlarının karmaşık hale getirildiği ve çözülmediği ifade edilerek davacı belediye başkanının icraatları eleştirilmiştir.

” “Şu halde, siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır, hatta incitici eleştirilere dahi katlanması gerektiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtilmiş olup, dava konusu karikatürde eleştiri sınırlarının aşılmadığı, davacının kişilik haklarına yönelik bir saldırının söz konusu olmadığı (kabul edile bilinir).”

Yargıtay (4. Hukuk Dairesi, Esas No: 2014/11790, Karar No: 2015/4341)

“Köşe yazısında yer alan ve mahkemece tazminat gerektiği benimsenen ifadeler, bütün halinde değerlendirildiğinde; eleştiri mahiyetinde olup yazarın değer yargısını içeren ifadelerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da değer yargılarının kısıtlanamayacağına vurgu yapılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, olaylar ve değer yargılarını birbirlerinden ayrı irdelemektedir. AİHM, basının, “doğruluğunu kanıtlaması koşuluyla eleştirel yargılarda bulunabileceği” savını dahi reddetmiştir. Bunun, sözleşmenin 10. maddesi ile teminat altına alınan fikir özgürlüğünün özüne aykırı olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte, basının belli ölçüde abartma, hatta tahrik etme ve polemik olarak kabul edilebilecek kişisel açıdan taşkın ifadeler kullanma hakkını da kabul etmiştir.”

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hakan Turhan - Mesaj Gönder --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medyabar Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medyabar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Medyabar editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medyabar değil haberi geçen ajanstır.

21

Yorumcu - Yalan ve iftiralarından dolayı özür dile bitsin, niye salya sümük ağlıyorsun ki

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Aralık 09:41
19

Turan - Önce ki yazını da okudum ama Sen eleştirmiyorsun, adamın söylemediği bir şeyi söyledi diyorsun, yani YALAN YAZIYORSUN... Sonra da kendine gazeteci mi diyorsun....

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Aralık 09:37
17

- dahada kötüsü ve en berbatı en baştaki diyorki burdana sana ekmek çıkmaz- diğeri diyor burdan sana kemik çıkmaz bakarmısınız bizdeki siyasi üsluba?aynı sözü bis vatandaş olarka sölesek reise burdan sana bu şehirden sana ekmek çıkmaz diye yada burdan sana kemik çıkmaz diye baçeliye diyen kişinin yandığının resmidir değilmi?hakan turhan da gazetecilik mesleğinin onuru bir adm gibi adamdır ve yıllardrı da bu işin içindedir nedemek o yargıya taşımak?yakışmıyor bunlar ülkeme!feto ile genelleme yazı yazıp sorgulayanların bile başı belaya girebiliyor olacak iş değil sonra birileri çıkıp özgür basından bahsedebiliyor nesi özgür basının yahu?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 22:44
16

Sedat Dagkesen - Peki ozaman bizlerde tum siyasetcileri mahkemeye verelim.MESELA DEVLET BAHCELI SECIM MITINGLERINDE ERDOGANA , ERDOGANDA BAHCELIYE BIRBIRLERINE ZURRIYETAIZ,SEREFSIZ GIBI KELIMELERI GAYET ACIK NET BIR SEKILDE SOYLEDILER.SIMDI BERABERLER O AYRI BIR KONU ZATEN :)) BU KONUSMALARI BIZLER EVLERIMIZDE COLUK COCUGUMUZLA BERABER IZLEMEDIKMI ??? BIZIM COCUKLARIMIZA KOTU ORNEK OLMADILARMI ???

YAHU KIZIM BANA ^^ BABA BU IKI ADAM VARYA GECEN HAFTA BIRBIRLERINE COK KOTU SOZLER ETTILER !!! ^^ DEMISTI...ALIN SIZE ORNEK...

EN UFAK SEYDE SORUSTURMA BASLATICAM DIYORLAR :) OYU VEREN VATANDAS BUNLARI ELESTIRME HAKKINA SAHIPTIIIIIRRRR !!! ( SAYGI CERCEVESINDE HAKARET ETMEDEN ISTEDIGIM GIBIDE ELESTIRIRIM...BIR SIYASETCININDE KUCUK COCUKLAR GIBI EN UFAK BIRSEYDE SORUSTURMA ACTIRICAM DEMESI ABES BIRSEY...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 18:08
14

Teşkilat Dışı - "Ben ettim sen etme" başkanım demişsin kibarca..:D

Ama bu işler öyle olumuyor işte.

Bir internet haber sitesinde köşe buldun diye "haberci" olmuyorsun ve haketmediğin bu ünvanın arkasına sığınarak kafana göre herkes hakkında herşeyi yazamayacağını öğrenmenin bir yolu da tazminattan geçiyor sayın kalemşör..

Dua et ki Sayın Yunus Tever insaflı bir insandır ve başkasından gelecek bir kuruşa ne muhtaçtır ne de buna müdana eder..

Ama bir ders mahiyetinde lması bakımından, hatta senden alacağı tazminatı bir vakıfa bağışlayacak bile olsa bu yaptığının bedelini sana ödetmeden bırakmaz..

Sen bu konuda bir ders almadan "basın özgürlüğü" ve "siyasilerin ağır eleştiriye açık olması gereği" kalkanlarının arkasına saklanarak herkes için istediğin gibi sallayamacağını öğrenmeyecek gibisin..

Süreci takip ediyoruz..

Yanıtla . 4Beğen . 6Beğenme 16 Aralık 15:30
18

54 - @Teşkilat Dışı 14 nolu yoruma cevabı: Okuduğunu anlamayan koyun beyinli yazıyı iyi oku

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 17 Aralık 00:35
13

ismail ılgar - Tek kelimeyle adamsın Hakan Bey kardeşim, boşver Selahiyeden aşaa Kazımpaşa, bu koyunlar senin ne demek istediğini anlamamış. Sen bak işine korkma yoluna devam et

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 16 Aralık 14:49
10

Oğuzhanoğlu - ANAYASA VE YASALARLA GUVENCE ALTINA ALINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERI,DEMOKRASIYI SADECE ARAC OLARAK KULLANAN POLITIKACILAR SON DURAĞA GELDIKTEN SONRA DEMOKRASİYI YOK SAYARLAR.O NEDENLE TÜM ERGLERİ TEK ELDE TOPLADIKLARI İÇİN KENDİLERİNİ MİLLETİN ÜZERİNDE GÖRÜRLER.ASLA ELEŞTİRILMEK ISTEMEZLER.ANAYASAL VE EVRENSEL HAK,HUKUK VE ÖZGÜRLÜKLERİ YOK SAYANLAR HESABINI MUTLAKA VERIRLER.TARİH ÖRNEKLERİYLE DOLUDUR.

DEMOKRASİYİ İÇLERİNE SİNDİREMEYENLER POLİTİKAYA GIRMEMELI.TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ EBEDIYEN YAŞAYACAKTIR.

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 16 Aralık 14:22
08

Dönerci - Yunus Teverin zamanı çoktan geçmiş son kullanma tarihi dolmuştur. Bir partinin il başkanı olup sadece polemikler ile anılarak partisine zarardan başka bir katkısı olamaz.

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 16 Aralık 14:05
15

Ali Al - @Dönerci 08 nolu yoruma cevabı: Bir an devlet Bahçeli konuşuyor sandım ha:))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 18:00
07

Bilirkişi - Silivri soğuktur diye herkesin susacağını sanıyorlar. Malesefki ülkemizde AK partili isen vatanperversin ama değilsen vatan hainisin gibi bir algı var...

Yanıtla . 11Beğen . 3Beğenme 16 Aralık 13:41
20

Sedat Dagkesen - @Bilirkişi 07 nolu yoruma cevabı: SILIVRI SOGUKSA MONT GIYERIZ ARKADAS...!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 17:17
12

ismail ılgar - @Fatih 05 nolu yoruma cevabı: Yok kardeşim o yazar değil çizer, istersen senide bir çizsin;)

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 16 Aralık 14:43
04

Haydaaa - Yazının içinde kimin adamı olduğunda belli oldu yazık.

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 16 Aralık 12:39
11

Haydaaa - @Haydaaa 04 nolu yoruma cevabı: Ya şu yazdığın cevabı bir daha kendin okur musun..

Sen yunus teverin röportajını okudunmu neresinde siyaset var.. Hakan turhan dediğin adam yandaş değilde yunus teveri destekleyenler mi yandaş oluyor sadece el vicdan.. Kendi kendinizle çelişiyorsunuz yazık.. O görüş belirtiyorsa benimkide görüş.. Gazetecinin reklamdan geliri olur yazılarından değil..

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 16 Aralık 14:32
09

Sakaryali - @Haydaaa 04 nolu yoruma cevabı: Bu nasıl bir zihniyet böyle illaki birileri düşüncelerini dile getirince birilerinin adamımı olması gerek siz bu yorumu yaparken kimin adamı olarak yorum yapıyorsunuz burdan çıkan sonuç siz kendi düşüncenizle hareket edemeyip herkezi kendiniz gibi görüyorsunuz fakat buda bir gerçek ki herkez siz değil.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 16 Aralık 14:10
03

Ali - Basın özgürlüğü iftira atmak ,atılan iftirayı ifşa etmek,kişilerin onurunu gururunu şerefini haysiyetini saygınlığını ayaklar altına almakmıdır.

Yanıtla . 5Beğen . 10Beğenme 16 Aralık 11:58
02

Kalemine Sağlık.. - Bunların tiniyeti böyle balık baştan kokar reisinden ne görseler aynısını yapıyorlar sen hiç üzülme Hz.ömer gibi doğruluk ve cesurluk yeryüzünde her zaman kazanmıştır...bizi yıldırıp susturamayacaklar...akp artık davasından sapmış tenha yollara girmiş ve sermayeder olmuştur....

Yanıtla . 11Beğen . 4Beğenme 16 Aralık 11:03
01

.. - adelete siyaset karısmazsın Allah büyüktür

Ben bu konuda tedirgun oluyorum cünkü eng vatandaşım basta sikayetci olmadim sonradan oldum ve karsi tarafin tanidigi var onun guvenci o olsada benim guvencim Allahtır oyle olacaktır devletime güveniyorum ve Rabbime inanıyorum

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 16 Aralık 10:38


Anket Aşı karşıtlarına soruyoruz? Neden aşı olmak istemiyorsunuz?