Ak Parti meclis üyeleri İspiroğlu'na karşı

Karasu BelediyesininMec­lisin Ara­lık ayı ola­ğan top­lan­tı­sındaİller Ban­ka­sından 45 mil­yon lira kredi alımı için Baş­kan Meh­met İspi­roğ­luna yetki ve­ril­me­si ta­le­bi­ni içe­ren 3. mad­de­de ise sert tar­tış­ma­lar ya­şan­dı.

İha­le­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı ve so­nuç­lan­dı­rıl­dı­ğı­na işa­ret edil­di. İller Ban­ka­sından 45 mil­yon 659 bin lira kredi kul­la­nı­mı için Be­le­di­ye baş­ka­nı İspi­roğ­luna yetki ve­ril­me­si talep edil­di.

45 olmaz 25 olur

Ko­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Meh­met İspi­roğ­lu, bir ön­ce­ki mec­lis­ten 100 mil­yon lira kredi kul­la­nım izni ola­rak geçen ka­ra­rın 45 mil­yon ola­rak re­vi­ze edil­me­si ta­le­bin­de bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Ha­be­ri­miz yok

Madde üze­ri­ne ilk sözü şahsı adına Ak Par­ti­li üye Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu aldı. Bu mad­dey­le il­gi­li çe­kin­ce­le­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Fi­liz­fi­da­noğ­lu şunları söyledi:

Yak­la­şık 20 aylık bir mec­li­siz. Be­le­di­ye­nin ih­ti­yaç­la­rın­da kul­la­nıl­ma­sı ama­cıy­la 8-9 mil­yon­luk kredi kul­la­nım onayı ver­dik size. Araç ge­re­ci ye­ni­le­dik. As­falt plen­ti­nin de­ğiş­me­si­ne evet dedik. Yeni grey­der, kepçe ve yeni kam­yon­lar aldık. Yeni alı­nan taş kırma ma­ki­ne­si­ni bu­ra­da mal­ze­me­ye ih­ti­ya­cı­mız ol­ma­sı­na rağ­men yak­la­şık dört aydır ça­lış­tı­ra­mı­yo­ruz. Say­dı­ğı­nız iş­le­rin ço­ğu­nu be­le­di­ye­miz ken­di­si ya­pa­bi­lecek ka­pa­si­te­de. Yani per­so­nel, araç gereç, ekip­man var. Şimdi Ka­ra­suda be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı en büyük iha­le­si ola­rak bu iş özel bir fir­ma­ya ve­ril­di. Be­le­di­ye per­so­ne­li­ne so­ru­yo­rum, kim­se­nin ha­be­ri yok. Mec­lis üye­le­ri­nin zaten yok. Baş­kan yar­dım­cı­la­rı­na so­ru­yo­ruz, on­la­rın da ha­be­ri yok. İhale bit­tik­ten sonra ba­zı­la­rı­nın ha­be­ri olmuş. Böy­le­si­ne büyük pro­je­ye bu giz­li­lik neden? Mec­lis üye­le­riy­le, baş­kan yar­dım­cı­la­rıy­la, be­le­di­ye per­so­ne­li ile bu konu ko­nu­şul­ma­dı. Giz­li­lik­ten maraz doğar. Bu giz­li­lik neden?İhale ya­pıl­mış, olmuş, bit­miş. Bu gün mec­lis gün­de­mi­ne ge­lin­ce ha­be­ri­miz olu­yor. Asıl konu iha­ley­le il­gi­li. 5393 sa­yı­lı İhale Ka­nu­nunun il­gi­li mad­de­si­ne ay­kı­rı bir ihale ya­pıl­mış. Ger­çek­le­şen büt­çe­miz 40 mil­yon ci­va­rın­da. Bu büt­çe­nin yüzde 10unu aşan bir borç­lan­ma ya­sa­ya ay­kı­rı.

De­ma­go­ji suç­la­ma­sı

Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lunun sö­zü­nü Kısa kes, de­ma­go­ji yapmadi­ye­rek kesen Baş­kan İspi­roğ­lu id­di­ala­ra şöyle yanıt verdi:

An­la­ma­dı­ğın tek şey, bu kre­di­yi sel fe­la­ke­ti do­la­yı­sıy­la ve­ri­yor­lar. O kap­sa­ma gir­mi­yor. İller Ban­ka­sı bize yetki verdi. Yet­ki­miz ol­ma­yan bir şeyi kul­la­na­ma­yız. İlgili baş­kan yar­dım­cı­sı ar­ka­da­şı­mı­zın ha­be­ri var. O imza attı.?

MHPli üye Fatih Şen­türk ise3. mad­de­nin gö­rüş­me­si­nin ön­ce­sin­de bazı şey­le­rin ka­fa­lar­da ka­rı­şık­lık ya­rat­ma­sı­nı ön­le­mek ge­rek­ti­ği­ni , bu tür mad­de­ler gö­rü­şü­lür­ken de­tay­lı an­la­tım­lar ve gör­sel­ler­le des­tek­le­me­ye ih­ti­yaç ol­du­ğu­na işa­ret etti.

Bir ön­ce­ki mec­lis­te 100 mil­yon li­ra­lık kredi yet­ki­si ve­ril­di­ği­ni ha­tır­la­tan Fatih Şen­türk 45 mil­yon­luk yetki ta­le­bi­ni 100 mil­yon­luk yet­ki­nin ip­ta­li son­ra­sın­da ele alın­ma­sı daha doğru olurdiye ko­nuş­tu.

Şen­türke yanıt veren Baş­kan İspi­roğ­lu, İller Ban­ka­sı iha­le­si­nin bir ön­ce­ki ka­ra­ra da­ya­nı­la­rak ya­pıl­dı­ğı­nı ve do­la­yı­sıy­la ip­ta­li­nin söz ko­nu­su ol­ma­ya­ca­ğı­nı ha­tır­lat­tı. İspi­roğ­lu Yeni ka­ra­rı re­vi­ze ola­rak alır­san sorun olmazifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bu işi öğ­re­nin artık

Ak Par­ti­li üye Kadir Aslan bir ön­ce­ki mec­lis­te çıkan yüz mil­yon­luk kredi ka­ra­rıy­la il­gi­li ola­rak parti mec­lis grubu top­lan­tı­sın­da ken­di­le­ri­ne yan­lış bilgi ve­ril­di­ği­ni iddia etti.

Aslan 'O top­lan­tı­da il­gi­li baş­kan yar­dım­cı­sı ar­ka­daş bu kre­di­nin hibe ola­rak alı­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Daha sonra nasıl ol­duy­sa mec­lis­ten kredi borç­lan­ma­sı ola­rak geçtidedi. Kadir Aslanın sö­zü­nü kesen İspi­roğ­lu 'Grup­ta ya­pı­lan gö­rüş­me­le­ri bu­ra­ya ta­şı­ma­yın. Onlar orada ka­la­cak. İki yıl oldu, artık bu iş­le­ri öğ­ren­me­niz lazım 'diye tepki gös­ter­di.

Grup ye­ri­ne şahsi görüş

MHPli üye Mu­har­rem Kara da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, kendi par­ti­si­ne men­sup Fatih Şen­türk?le olan di­ya­log son­ra­sı çe­liş­ki­ye düş­tü­ğü­nü kay­de­de­rek 'Mec­lis ön­ce­si kendi ara­mız­da 1,5 saat süren bir top­lan­tı yap­tık. Geçen ay ver­miş ol­du­ğu­muz 100 mil­yon li­ra­lık borç­lan­ma yet­ki­si­ni ek öner­gey­le iptal edil­me­si ko­nu­sun­da görüş bir­li­ği­ne var­mış­tık. Şimdi kendi ar­ka­daş­la­rım­dan fark­lı bir yak­la­şım gö­rü­yo­rum. Bu ne­den­le gru­bum adına ha­zır­la­dı­ğım öner­ge­yi şah­sım adına oku­mak zo­run­da­yım' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Karaşun­la­rı söy­le­di:

Borca devam

Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­ma­dan önce mey­dan­lar­da, be­le­di­ye­nin borç­la­rı­nın kor­kunç ra­kam­la­ra ulaş­tı­ğı­nı an­la­ta­rak bir ön­ce­ki be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zı halka şi­ka­yet edip baş­kan ol­du­ğu­nu unut­tu.

İlk 5 yıl­lık dö­nem­de ger­çek­ten de öyle olmuş ve ken­di­si de borç­lan­ma­yı ter­cih ede­rek 5 yılı ta­mam­la­mış­tır. İkinci 5 yıl­lık dö­ne­me gir­di­ği­miz­de ise şan­sı­mız yaver git­miş, Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı se­be­biy­le, Ka­ra­su Be­le­di­ye­sinin borç­la­rı­nın ya­rı­sı­nı Bü­yük­şe­hire dev­re­de­rek büyük bir oh çek­miş, borç­lan­ma ge­le­ne­ği­ni sür­dür­me­ye devam et­miş­tir.

Daha dün, be­le­di­ye­miz şan­ti­ye­sin­de kam­yon ve iş ma­ki­na­la­rı­nı ça­lış­tı­ra­cak, mazot ve­recek bir esnaf dahi bu­lu­na­maz­ken, iş­çi­le­ri­mi­zin maaşı dahi öde­ye­mez du­rum­da ol­du­ğu­muz ha­fı­za­lar­dan si­lin­me­miş­tir. Mec­lis üyesi ol­du­ğu­muz gün­den bu güne kadar yak­la­şık 15 otu­rum­da de­ği­şik ka­lem­ler­de Baş­kana borç­lan­ma yet­ki­si ve­ril­me­si is­ten­miş­tir.

Engel çıkarmadık

MHP gu­ru­bu ola­rak biz, hiç­bir zaman mu­ha­le­fet olsun diye mu­ha­le­fet yap­ma­dık. Yeni ma­ki­ne alı­mı­na, borç­lan­ma­ya yetki ver­dik.

Alış­kan­lık­tan olsa gerek, borç­lan­ma son sürat devam et­mek­te­dir. Ancak gün­de­min 3. Mad­de­sin­de be­lir­ti­len ge­rek­çe­ler­le, tak­ri­ben 46 mil­yon­luk TLlik ihale ya­pıl­ma­sı­na ve be­le­di­ye­mi­zin bu kadar daha borç­lan­dı­rıl­ma­sı­na gerek ol­ma­dı­ğı gö­rü­şün­de­yim. Be­le­di­ye­nin im­kan­la­rı dah­lin­de yap­ma­sı ge­re­ken bu tür iş­le­ri borç­la­na­rak ya­pa­cak­sak, bu kadar araç ve ge­re­ci , bu kadar iş ma­ki­na­sı­nı neden aldıkİha­le­ye çı­kart­tı­ğı­nız bu işi be­le­di­ye­ kendi gücü ile ya­pa­bi­lir.

Borçlu belediye istemiyoruz

Ka­ra­su Be­le­di­ye­sini, en borç­lu be­le­di­ye­ler lis­te­sin­de gör­mek is­te­mi­yo­ruz. Ka­ra­sunun ge­le­ce­ği­nin es­ki­si gibi ipo­tek al­tı­na alın­ma­sı­nı is­te­mi­yo­ruz. Ge­lecek ne­sil­le­rin bizi ha­yır­la yad et­me­si­ni is­ti­yor­sak, borç­lan­mak­tan ve sat­mak­tan vaz ge­çe­lim. Size tav­si­yem, be­le­di­ye­mi­zi bu gün­den baş­la­ya­rak biraz kemer sık­ma­ya, is­raf­tan ka­çın­ma­ya, ge­lir­le­ri­mi­zi ve ala­cak­la­rı­mı­zı tatlı dil ile zo­run­lu ödet­me­ye özen gös­te­re­lim. Usul ve esas­la­ra ay­kı­rı ola­rak borç­la­nan be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri hak­kın­da, fi­il­le­ri daha ağır bir ce­za­yı­ge­rek­tir­me­yen du­rum­lar­da 5237 sa­yı­lı Türk Ceza Ka­nu­nunun gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­ma­ya iliş­kin hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır. İnşal­lah bu madde sizin için ge­çer­li olmaz.

Ma­hal­le sa­yı­sı arttı

Mu­har­rem Karanın eleş­ti­ri­le­ri­ne yanıt veren Baş­kan İspi­roğ­lu, Bü­yük­şe­hire bağ­lan­ma­dan önce Ka­ra­su Be­le­di­ye­si hiz­met ala­nı­nın 6 ma­hal­ley­le sı­nır­lı ol­du­ğu­nu, şimdi bu sa­yı­nın 40a yük­sel­di­ği­ni söy­le­di. İspi­roğ­lu Ne kadar borç olur­sa olsun İller Ban­ka­sı hak­e­diş­ler­den yüzde 40 ke­sin­ti yapar. Bu söy­le­di­ği­niz şey­ler İller Ban­ka­sı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğının ona­yı­na tabi. Mah­ke­me­ye gi­di­le­cek­se Ka­ra­su için ben git­me­ye ha­zı­rım. Gi­di­yo­rum, her halde gö­re­vi­miz bit­tik­ten sonra da gi­de­ce­ğiz. Bu mev­ki­ler­de otur­mak o kadar da kolay değilifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

240 ay vade

İller Ban­ka­sı­na şu anda 6 mil­yon 300 bin lira borç bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten İspi­roğ­lu, bu bor­cun Ka­ra­su için büyük bir mik­tar ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çizdi. İspi­roğ­lu Şimdi ta­le­bin ta­ma­mı­nı kul­la­nır­san en fazla 50 mil­yon olur. Ben 25 mil­yo­nun ye­te­ce­ği­ni zan­ne­di­yo­rum. Top­lam 30 mil­yon olur. Tü­mü­ne bir yıl öde­me­siz 240 ay vade ya­pı­la­cak. Aylık ödeme 60 bin lira ola­cak.

Önce çe­kim­ser sonra kabul

Gö­rüş­me­le­rin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ya­pı­lan oy­la­ma­da Ak Par­ti­li üye­ler Kadir Ars­lan, Osman Su­iç­mez, Raşit Er­yıl­maz, Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu, Meh­met Ya­zı­cı, Tur­gut Gök, Yakup Ayar ve Leman Yan­mazın MHPli 6 üye gibi kabul oyu kul­lan­ma­dık­la­rı gö­rül­dü.

Baş­kan İspi­roğ­lunun tek­li­fin kabul edil­di­ği­ne dair açık­la­ma­sı­na ya­pı­lan iti­raz üze­ri­ne oy­la­ma tek­rar­lan­dı. Bu kez Mu­har­rem Kara dı­şın­da­ki 5 MHPli üye olum­lu oy kul­lan­dı ve tek­lif kabul edil­di. Ak Par­ti­li 7 üye ikin­ci oy­la­ma­da da ret oyu kul­lan­dı.

Karasuhaber.

- Medyabar, Arka Kapı bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2703243/ak-parti-meclis-uyeleri-ispirogluna-karsi