Kurulması planlanan çimento fabrikasında son gelişme

Da­rı­ça­yı­rı'nda ku­rul­mak is­te­nen çi­men­to fab­ri­ka­sı­na ve­ri­len ÇED olum­lu ra­po­ru­na İdare Mah­ke­me­si'nin ver­di­ği iptal ka­ra­rı­na karşı Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ile Nur­yol Fir­ma­sı'nın Da­nış­tay'a yap­tık­la­rı iti­raz­lar so­nuç­lan­dı.

Da­nış­tay Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si'nin ver­di­ği ÇED ra­po­ru­nun iptal ka­ra­rı­nı bozdu. Ye­ni­den keşif kararı veren İdare Mahkemesi, daha önce üç ki­şi­den olu­şan bi­lir­ki­şi he­ye­ti­nin sa­yı­sı­nı beş ki­şi­ye yük­selt­ti. He­yet­te Ko­ca­eli ve Düzce Üni­ver­si­te­le­ri'nden iki­şer üye­nin yanı sıra Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğü'nden bir üye yer alı­yor. Yeni bi­lir­ki­şi he­ye­ti 25 Mayıs 2017 Per­şem­be günü saat 10.00'da Da­rı­ça­yı­rı'na ge­le­rek çi­men­to fab­ri­ka­sı ku­rul­mak üzere satın alı­nan ara­ziy­le çev­re­sin­de­ki böl­ge­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­na­cak.

Ola­yın seyri

Nur­yol Fir­ma­sı 2010 yı­lın­da Da­rı­ça­yı­rı'nda 300 dönüm arazi satın ala­rak çi­men­to fab­ri­ka­sı kur­mak için ça­lış­ma baş­lat­tı. O dö­nem­de henüz ka­pan­ma­yan belde be­le­di­ye­sin­den de des­tek alan firma, ÇED ra­po­ru için baş­vu­ru­su­nu yaptı. Fir­ma­nın dü­zen­le­di­ği bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı sert tar­tış­ma­la­ra neden oldu. Ancak Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı 20.09.2011 ta­rih­li ka­rar­la ÇED'e olur verdi.

Dava açıl­dı

Fab­ri­ka ku­ru­la­cak ala­nın yer­le­şim alan­la­rı­na, tarım ara­zi­le­ri­ne ve su kay­nak­la­rı­na yakın ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le Da­rı­ça­yı­rı, Pa­ra­lı, Yu­va­lı­de­re, Kı­sık­lı, Ça­ta­lö­vez ve Kı­zıl­cık ma­hal­le­le­rin­den dört bin imza top­lan­dı.

Özcan Al­bay­rak, Hay­rul­lah Al­tı­nı­şık, Ali Talay, Emin Öz­türk ve Osman Ka­ra­kul­luk­çu'dan olu­şan heyet im­za­cı­lar adına İdare Mah­ke­me­si'ne baş­vu­ra­rak yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ile ÇED ra­po­ru­nun ip­ta­li­ni is­te­di­ler.

Zaman aşımı ge­rek­çe­si

Ancak Sa­kar­ya İdare Mah­ke­me­si zaman aşı­mı­nı ge­rek­çe gös­te­re­rek iptal da­va­sı­nı red­det­ti. Heyet bu kez İdare Mah­ke­me­si'nin ret ka­ra­rı­nı Da­nış­tay'a ta­şı­dı. Da­nış­tay ÇED top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de va­tan­daş­la­ra ya­sa­ya uygun du­yu­ru ya­pıl­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le da­va­nın esas­tan gö­rü­şül­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si Da­nış­tay'ın bu ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da esas­tan in­ce­le­me ka­ra­rı ve­re­rek bi­lir­ki­şi tayin etti.

Bi­lir­ki­şi in­ce­le­di

3 Eylül 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­lan in­ce­le­me­ye Sa­kar­ya ve Düzce üni­ver­si­te­le­rin­den uzman bi­lir­ki­şi­ler ka­tıl­dı. Heyet ra­po­ru­nu 22 Ocak 2016'da mah­ke­me­ye sundu. Ra­por­da özet­le çi­men­to üre­ti­mi­nin çevre kir­li­li­ği ala­nın­da po­tan­si­yel bir et­ki­ye sahip ol­du­ğu, bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­da bu en­düst­ri da­lı­nın çevre sağ­lı­ğı, gü­ven­lik, sera gazı emis­yon­la­rı, di­ok­sin­ler, toz ve par­ti­kül­ler içe­ren at­mos­fe­rik sa­lı­nım­lar, iş ka­za­la­rı ve iş­çi­le­rin toza maruz kal­ma­sı gibi et­ki­le­ri­nin diğer sa­na­yi kol­la­rı ile kı­yas­la­na­ma­ya­cak kadar çev­re­yi et­ki­le­di­ği­ne işa­ret edil­di.

İptal ka­ra­rı

Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si'nin ka­ra­rın­da dava ko­nu­su pro­je­nin ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği yer iti­ba­rıy­la proje etki alanı içe­ri­sin­de yer­le­şim yer­le­ri­ne ya­kın­lı­ğı, yoğun tarım ara­zi­le­ri­nin ve su kay­nak­la­rı­nın var­lı­ğı göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da insan, top­lum, hay­van, bitki ve top­rak sağ­lı­ğı açı­sın­dan olum­suz et­ki­le­rin ola­ca­ğı sonuç ve ka­na­ati­ne va­rıl­dı­ğın­dan Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'nca ve­ri­len 20.09.2011 tarihliÇED Olum­lu Ka­ra­rı'nda hu­ku­ka uyar­lık bu­lun­ma­dı­ğı­na işa­ret edi­ldi ve iş­le­min ip­ta­li­ne karar ve­ril­di­ği be­lir­til­di.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2715581/kurulmasi-planlanan-cimento-fabrikasinda-son-gelisme