Ortaköylüler okuma seferberliğinde

FARKINDALIK ya­rat­mak için va­tan­daş­la­ra okuma alış­kan­lı­ğı ka­zan­dır­mak is­te­yen Muh­tar İsmet Turan'ın gi­ri­şim­le­riy­le ku­ru­lan kü­tüp­ha­ne­ye va­tan­daş­lar yoğun ilgi gös­ter­di.

'Oyun yok, kitap var'

İsmet Turan, 'Ma­hal­le­miz­de yer alan kah­ve­ha­ne­ye kü­tüp­ha­ne­mi­zi kur­duk. Ar­dın­dan da plan­lı okuma sa­at­le­ri­miz ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şün­dük. Her gün, akşam ile yatsı ezanı ara­sın­da­ki bir sa­at­te okuma se­fer­ber­li­ği baş­lat­tık. Te­le­viz­yo­nu ka­pa­tıp, cep te­le­fon­la­rı­nı da devre dışı bı­ra­kıp genel kül­tü­rü­mü­zü, bil­gi­mi­zi ge­liş­tir­mek için hal­kı­mız­la be­ra­ber bu­ra­da kitap oku­yo­ruz. Ca­hil­lik­ten çık­ma­mız için ki­tap­la­ra yö­nel­me­miz ve bol bol oku­ma­mız ge­re­ki­yor. İnter­net ve te­le­viz­yon­lar, biz­le­ri ne kadar meş­gul etse de ger­çek bil­gi­ler ki­tap­lar­da­dır, bu­ra­da oyun yok, kitap var'' dedi.

Va­tan­daş mem­nun

Köy kah­ve­sin­de ku­ru­lan kü­tüp­ha­ne­den fay­da­la­nan ve her akşam bir saat kitap oku­yan va­tan­daş­lar ise hal­le­rin­den ol­duk­ça mem­nun. Kitap oku­mak için kah­ve­ha­ne­ye gelen va­tan­daş­lar, ''Bazı şey­le­ri kitap oku­ya­rak öğ­re­ni­yo­ruz ve ken­di­mi­zi ge­liş­ti­ri­yo­ruz. Bu­ra­da her ka­te­go­ri­den kitap bul­mak müm­kün. Biz­ bu­ra­ya gel­di­ği­miz­de önce te­le­viz­yo­nu ka­pa­tı­yo­ruz. Ki­tap­la­rı daha iyi oku­mak ve an­la­mak için ki­ta­ba odak­la­nı­yo­ruz. Bil­gi­mi­zi ve kül­tü­rü­mü­zü yük­sel­ti­yo­ruz'' diye ko­nuş­tu­lar.

- Medyabar, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2727144/ortakoyluler-okuma-seferberliginde