Karasu Belediyesine şoke eden mahkeme kararı

Karasu Belediyesinin aralıksız şekilde sürdürdüğü arsa satışlarına mahkemeden durdurma kararı geldi. Sakarya 2. İdare Mahkemesi İhsaniye Mahallesi Muhtarı Ömer Tutkun ve iki azanın2 Mayıs 2016 Pazartesi günü yaptığı başvuruyu 6 Mayıs Cuma günü sonuçlandırdı.

İdare Mahkemesi 10 Mayıs 2016 günü belediye meclisi salonunda yapılması kararlaştırılan ilçenin çeşitli mahallelerinde bulunan ve toplam 3 milyon 752 bin 754 lira değer biçilen 13 adet taşınmazın satışını durdurdu.

Telafisi güç nitelik

İdare Mahkemesi kararında, ''13 adet taşınmazın açık arttırma usulü satılmasına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç nitelikte bulunmasınedeniyle, davalıidarenin savunma ve ara kararı cevabı alınıpya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir kara verilinceye kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasınaifadelerine yer verildi. Mahkeme belediyeden 15 gün içinde savunmasını istedi.

'Muhtar: Haberim yok!'

Karar sonrasında konuyla ilgili bir açıklama yapan İhsaniye Mahallesi Muhtarı Ömer Tutkun, yıllardır köy tüzel kişiliğine ait olarak muhafaza ettikleri İhsaniyedeki arazilerin Karasunun Büyükşehir kapsamına dahil olduktan sonra Karasu Belediyesine geçtiğini söyledi.

Başta kendi mahalleleri olmak üzere ilçenin bir çok mahallesindeki bu taşınmazların belediye tarafından açık artırma usulü ile satışına başlandığını kaydeden Muhtar Tutkun ''İhsaniyede de arsa satılmış muhtar olarak benim haberim yok. Belediyeye sordum, ilanı astık dediler. Bu ilan bizim mahalleye neden asılmazdiye konuştu

Karar usulsüz

Yaptıkları bir araştırmada ve hukukçularla görüşmelerinde satışa konu encümene yetki verilmesi kararında da usulsüzlükler olduğu bilgisine ulaştıklarını belirten Muhtar Ömer Tutkun, yasaya göre meclis kararında satışa sunulan taşınmazların ada, pafta, parsel numaraları ile muhammen satış bedelinin yer alması gerektiğini ancak kararda bunun bulunmadığını söyledi. Tutkun Mahallemizde biri okul için ayırdığımız olmak üzere toplam 35 bin 500 metrekarelik iki arazi satışa sunulmuş. Mahalle halkı olarak bu satışa karşıyız ve mahkemenin durdurma kararının ardından satışa iptal kararı vermesini istiyoruz'dedi.

Mahkemenin verdiği durdurma kararı şöyle:

SAKARYA 2. İDARE MAHKEMESİ

Satılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Karasu Belediye Meclisinin 05/01 2016 gün ve 3 nolu kararı ile söz konusu taşınmazların satılması için 10.05.2016 tarih ve saat 14.00 yapılacağı ilan edilen ihalenin; hukuka aykırı olduğu, meclis kararında usuli sakatlıklar bulunduğu, toplantıya ve karara katılmayanlar bulunduğu halde kararın oybirliği ile alındığına karar verildiği, taşınmaz satışı için encümene belirsiz ve sınırsız bir şekilde yetki verilemeyeceği iddialarıyla hukuka aykırı olduğu ilen sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Sakarya 2. İdare Mahkemesince. 2577 sayılı Yasanın 20/A maddesi uyarınca ivedi yargılama usulüne tabi olan dava dosyası incelenerek yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:

DAVACILARDAN;

1-) Davacıların İhsaniye Mahalle Muhtarı ve Azaları sıfatıyla dava dilekçesi düzenledikten, ancak muhtar ve aza olduklarına ilişkin herhangi bir belgenin dava dilekçesine eklenmediği görülmekte olup, davacıların İhsaniye Mahalle Muhtarı ve Azaları olduklarını tevsik edici belgeler ite dava konusu meclis kararı ile satılması için encümene yetki verilen taşınmazlar ile ilgilerim gösteren bilgi ve belgelerin onaylı örneğinin istenilmesine.

2-) Dava dilekçesinde öğrenme tarihi belirtilmiş olup, dava konusu işlemlerden söz konusu tarihte ne suretle haberdar olduklarının izahının istenilmesine.

DAVALI İDAREDEN:

1-) Dava konusu işlemin sebep ve gerekçelen açıklanarak, konuya ilişkin işlem dosyası ile birlikte işlemin dayanağın, oluşturan tüm bilgi ve belgelerinin gönderilmesinin istenmesine ayrıca dava konusu meclis kararının davacılara tebliğ edilip edilmediğinin, tebliğ edilmişse hangi tarihte tebliği edildiğinin sorulmasına, varsa tebliğ belgesinin istenmesine

2-(Dava konusu meclis kararının alındığı toplantıya ilişkin (kimlerin toplantıya katılıp katılmadığını ayrıntılı bir şekilde gösterintoplantı tutanaklarının ve kararın meclis üyelerince imzalı asıl nüshasından onaylı bir örneğinin istenmesine, 3- (Dava konusu meclis kararının ekleriyle birlikte onaylı örneğinin gönderilmesinin istenmesine. 4- ) Söz konusu taşınmazların halihazırda özgülendiği amacın, imar planlarında yer alan fonksiyonun ve taşınmazların hangi amaçla satılacağının sorularak, söz konusu taşınmazların renkli kalemle işaretlendiği 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarının istenilmesine, 5-) İhale yoluyla satılacak taşınmazlara dahil tapu senetlerinin onaylı örneğinin istenilmesine,

Karasu İlçe Tapu Müdürlüğünden,

-Davalı idarece 10.05.2016 tarih ve saat 14.00 de açık arttırma usulü ihale ile satılacağı ilan edilen; Yeni Mahalle- 21 k- 1b pafta- 48 ada- 19 parsel, Yassıgeçit Mahalle- 3 pafta- 524 parsel, Yassıgeçit KMahalle ? 3 pafta- 525 parsel, Darıçayırı Mahalle- F25 D23 B2D pafta- 1334 parsel, Denizköy Mahalle- 14 pafta- 388 parsel, Denizköy Mahalle- 14 pafta- 357 parsel, Denizköy mahalle- 15 pafta- 192 parsel, Denizköy Mahalle- 15 pafta- 3877 parsel, Karasu Mahalle- 12 pafta-361 parsel, Karasu Mahalle- 17 pafta- 401 parsel, Karasu Mahalle-29 pafta- 1219 parsel, İhsaniye Mahalle- 2 pafta- 42 parsel, İhsaniye Mahalle- 30 pafta- 196 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin tapu kayıtlarının onaylı örneğinin gönderilmesinin istenilmesine.

-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A ve 27. Maddeleri uyarınca dava konusu işlemin 13 adet taşınmazın açık arttırma usulü satılmasına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç nitelikte bulunmasınedeniyle, davalıidarenin savunma ve ara kararı cevabı alınıpya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir kara verilinceye kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (15) gün süre verilmesine, ara karar gereğini yerine getirmenin kanuni zorunluluk olduğu, ara karar ile istenen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususunun taraflara tebliğine, 04.05.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Karasuhaber

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2742122/karasu-belediyesine-soke-eden-mahkeme-karari