4 milyonluk arsa satışına onay çıkmadı

Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si'nin aylık ola­ğan top­lan­tı­sı yapıldı. Toplantıda mem­le­ke­ti Tar­sus'a taşındı­ğı için otu­rum­la­ra ka­tıl­ma­yan Tur­gut Gök'ün üye­li­ği dü­şü­rül­dü. Gök'ün ye­ri­ne yedek üye Nes­rin Bas­ma­cı görev ya­pa­cak.

Mec­lis'te gün­de­min ilk mad­de­si 2019 yılı büt­çe­si­nin gö­rü­şül­me­si vardı.

Madde oy­bir­li­ği ile Plan ve Bütçe Ko­mis­yo­nu'na gön­de­ril­di. İkinci madde olan be­le­di­ye gelir ta­ri­fe­si de oy­bir­li­ği ile kabul edil­di.

Üçün­cü mad­de­de daha önce red­de­di­len dört ar­sa­nın ye­ni­den sa­tı­şı için en­cü­me­ne yetki verilme­si ko­nu­su ele alın­dı.

Ar­dın­dan ya­pı­lan oy­la­ma­da De­niz­köy, İhsa­ni­ye ve Küçük Ka­ra­su'daki dört ar­sa­nın satış ta­le­biMHP Grubu ve bazı AK Partilioylarıylared­de­dil­di.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2771285/4-milyonluk-arsa-satisina-onay-cikmadi