Bayraktar'dan 400 milyon lira çıkışı!

Mali kongre

Fis­ko­bir­lik Ka­ra­su Ko­ope­ra­ti­finin ola­ğan mali kong­re­si 28 Kasım Cu­mar­te­si günü ko­ope­ra­tif hiz­met bi­na­sın­da ya­pıl­dı. Top­lan­tı­ya Fis­ko­bir­lik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfü Bay­rak­tar, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu, AK Parti İlçe Baş­ka­nı Avu­kat İshak Sarı, Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Se­la­mi Arık ve or­tak­lar ka­tıl­dı. Divan baş­kan­lı­ğı­nı Yakup Genç­bay ve divan üye­lik­le­ri­ni Ekrem Şakar ile Mus­ta­fa Aksoyun yap­tı­ğı kong­re­de gün­dem­de­ki ko­nu­lar gö­rü­şül­dü.

De­net­le­me­ye er­te­le­me

Kong­re­de, ko­ope­ra­tif­le­rin de­ne­ti­mi­ne iliş­kin yö­net­me­li­ği henüz ba­kan­lık­ça yü­rür­lü­ğe ko­nul­ma­ma­sı ne­de­niy­le 2014-2015 hesap dö­ne­mi­ne iliş­kin yö­ne­tim ve de­ne­tim ra­por­la­rı­na ait ibra iş­lem­le­ri­nin ilk genel kurul top­lan­tı­sı­na er­te­len­me­si ka­ra­rı alın­dı. Ça­lış­ma po­li­ti­ka­sı ve st­ra­te­ji­le­rin be­lir­len­me­si ile uy­gu­lan­ma­sı­na yö­ne­lik gö­rüş­me de aynı ge­rek­çey­le er­te­len­di. Kong­re­de or­tak­la­ra 2014 yı­lı­na ait fa­ali­yet­ler ve har­ca­ma­lar­la borç öde­me­le­ri ko­nu­la­rın­da bil­gi­ler ve­ril­di.

Ku­ru­ma gü­ve­nin

Mali kong­re­de söz alan Bir­lik yö­ne­tim Ku­ru­lu baş­ka­nı Av. Lütfü Bay­rak­tar, zor gün­ler­den geçen Fis­ko­bir­likin görev za­ra­rıy­la olu­şan 400 mil­yon li­ra­lık borç yü­kün­den büyük bir ça­bay­la kur­tul­du­ğu­nu an­lat­tı. Bay­rak­tar ko­nuş­ma­sın­da özet­le şu gö­rüş­le­re yer verdi:

Fis­ko­bir­lik çok zorlu sü­reç­ler­den geçti. Tüm ko­ope­ra­tif­le­ri­mi­zin mali genel ku­rul­la­rın­da bir­li­ğin üre­ti­ci­ye borcu kal­ma­dı de­ni­le­cek­tir. Ko­ope­ra­ti­fi mah­ke­me­ye ve­re­rek ge­cik­me faizi almak is­te­yen üre­ti­ci­ler dı­şın­da hiç­bir üre­ti­ci­ye bor­cu­muz yok. Fis­ko­bir­lik geç­miş­ten bu güne hep mahsun ve sa­hip­siz kal­mış. En temel so­ru­nu­muz Fis­ko­bir­lik?in borç­la­rıy­dı. 2004-2005 yı­lın­da bir­lik kâr payı da­ğıt­tı. Kâr payı da­ğı­tı­yor­san za­ra­rı da pay­la­şa­cak­sın.

Ku­ru­ma ha­ka­ret edil­di

2005-2006 yılı top­lam görev za­ra­rı 400 mil­yon lira oldu. Bizi tef­tiş eden mü­fet­tiş­ler görev za­ra­rı­nın kong­re­de onay­la­na­rak üre­ti­ci­le­re pay edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yip dur­du­lar. Bu kurum geç­miş­te şöyle veya böyle, yan­lış veya doğru bir takım sı­kın­tı­lar ya­şa­dı. 400 mil­yon borç yükü al­tın­da kal­mış. Yasal ola­rak bunu öde­me­me hakkı var. Ancak ma­lı­nı mül­kü­nü sat­mış ve bu borcu öde­miş. Buna rağ­men ku­ru­ma her türlü ha­ka­ret ya­pıl­dı. Fis­ko­bir­lik?e güven kal­ma­dı­ğı söy­le­ni­yor. Bu gün fın­dık 12 lira. 18 li­ra­ya alı­yo­ruz di­ye­lim her­kes bize fın­dık ver­mek için sı­ra­ya girer. Demek ki bu bir gü­ven­siz­lik so­ru­nu değil. Do­la­yı­sıy­la bu ku­ru­mun çok çaba gös­ter­di­ği­ni ve öz­ve­ri­de bu­lun­du­ğu­nu kabul etmek lazım.?

Ödemeyebilirdik

Öde­mek zo­run­da ol­ma­dı­ğı 400 mil­yon­luk görev za­ra­rı­nı bir şe­kil­de ödedi. Eski yö­ne­ti­ci­le­rin mas­raf­la­rı­nın fazla ol­du­ğu söy­le­ni­yor. Bu tür ku­rum­lar yö­ne­ti­ci mas­ra­fıy­la bat­maz. Onlar üre­ti­ci­yi ko­ru­ma an­la­mın­da bazı yan­lış­lar yap­tı­lar. Üre­ti­ci­ye biraz daha fazla para ve­re­lim diye fi­ya­tı yük­sek tut­tu­lar. An--cak üre­ti­ci on­la­ra sahip çık­ma­dı. Fis­ko­bir­lik pi­ya­sa­nın üze­rin­de fın­dık ala­maz. Alır­sa geç­miş­te ol­du­ğu gibi batar. Ben de üre­ti­ci­yim ve ben de sahip çık­ma­dım. Baş­kan olana kadar bun­lar ne ya­pı­yor di­yor­dum. Üre­ti­ci güven duy­ma­ya­bi­lir ama Fis­ko­bir­likin dün­ya­da bir marka de­ğe­ri var.

- Medyabar, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/2804604/bayraktardan-400-milyon-lira-cikisi