Karasu'da batık gemi avı

İşte Milli Emlak Müdürlüğünün ilana çıktığı o ihale ve şartları;

İlçemiz, Karasu Mahallesi 41 05 357 N, 30 45 116 E Koordinatları, İhsaniye Mahallesi 41 08 050 N, 30 37 448 E ve Yenimahalle 41 07 580 N, 30 39 794 E Koordinatlarında bulunan takriben 400 Ton ağırlığında 3 adet Batık Gemi Enkazının çıkarılarak Hazine Payı %30’dan aşağı olmamak üzere çıkarılan malzemenin Hazineye ayni pay olarak verilmesi ihalesi.

1- Yukarıda koordinatları belirtilen takriben 400 Ton Ağırlığında 3 adet Batık Gemi Enkazının çıkarılarak en az %30’unun Hazineye ayni pay olarak verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/o maddesine göre pazarlık usulü ile 16.03.2020 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11:00’de Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Banka teyit yazısı ile birlikte mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

3- İsteklilerin ihale günü ve saatine kadar ‘’Batık Gemi ve Eşya Çıkarma Şartnamesinin 3. Maddesinde belirtilen belgeleri ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4- İstekliler, Ortak Girişim olmaları halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

5- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhaleden doğacak tüm masraflar ile her türlü vergi, resim ve harç alıcısına aittir.

8- İhale ilanı; https:// sakarya.csb.gov.tr web sayfasından öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/3647617/karasuda-batik-gemi-avi