Sakaryapark'a yapılacak zipline projesi için ihale

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Nehri kıyında hayata geçirilen Sakaryapark'ın nehir ile bütünleşeceğini söylemiş, HES'in ön bölgesinde kalan kısmına sandallar ve osmanlı kayıkları ile buluşturulacağını belirtmişti. Yüce ayrıca nehrin üzerine zipline vasıtasıyla geçiş imkanı sağlanacağını belirtmişti.

Büyükşehir Belediyesi zipline yapımı için ihaleye çıkıyor.  İhale 8 Nisan Çarşamba günü saat 10.30'da  Ek Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

- Medyabar, Güncel bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/4105732/sakaryaparka-yapilacak-zipline-projesi-icin-ihale