O hastane kantinine 1 milyonluk ihale!

İşte verilen o ihale ilanı ve şartları;

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KORUCUK KAMPÜSÜ KANTİN ALANI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

1) İhale konusu iş:  Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı sağlık tesisimize tahsisli olan aşağıda belirtilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüs bünyesindeki 100 m2 Kantin Alanı, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
2) İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
3)  Kantin Kiralama İhalesinin:


4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Taşınmaz Kiralama Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler.
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Kantin için tahmini bedelin en az %20 oranında olan 77.593,20 TL (Yetmiş yedi bin beş yüz doksan üç Türk Lirası Yirmi Kuruş) tutarındaki Geçici Teminat bedelinin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü  Halk Bankası Adapazarı Şubesine ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına yatırılması veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre  düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.
İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin alındığına dair dekont ve doküman makbuzunun bir nüshasını imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir. İhaleye katılacak olanların Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün  Türkiye Halk Bankası Adapazarı şubesi ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) şartname ücreti yatırmaları zorunludur.
Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge
Tebligat için son 3(üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                  A ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
                  B ) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin  noter tasdikli imza sirküleri,
                 C ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. (Gerçek kişilerin katılımında kesinlikle vekâlet ile ihaleye katılamaz, gerçek kişinin kendisi ihaleye katılmak zorundadır.)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.
Gerçek kişilerden; resmi kurum veya kuruluşlardan alınmış kantin alanı kiralama işi için kantin işletmeciliği, kantin işletmeciliği ustalık belgesi veya diploması.
Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ya da Kantin Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış mesleki faaliyetten men olmadığını veya mesleki faaliyetinin devam ettiğini gösteren belge,
Gerçek veya tüzel kişilerden geriye dönük son 3 yıl içerisinde kamu kurum veya kuruluşlarda kesintisiz asgari 6 ay Kantin işlettiğine dair belge,
İhaleye ilan tarihinden sonra temin edilmiş; kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (kullanılmamış nakit kredisi veya teminat mektubu tahmin edilen bedelin % 50’sinden az olamaz.)
İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
İlk ilan tarihi itibarı ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.
Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 Sayılı Yasasının 17.ve18 maddesi gereği İLANEN DUYURULUR.

- Medyabar, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/5840715/o-hastane-kantinine-1-milyonluk-ihale