Sayıştay SAÜ'nün 2020 mali tablosunu denetledi. İşte elde edilen bulgular!

Sakarya Üniversitesi hakkında açıklanan o raporun ana başlıkları ve dikkat çeken kısımları ise şöyle oluştu...

İşte SAÜ Hakkında Danıştayın elde ettiği bazı bulgular ve görüşü

BULGU 1: Proje Özel Hesabındaki Dövizler için Ay Sonunda Değerleme Yapılmaması

104 Proje özel hesabında yer alan Avrupa Birliği hibeleri için döviz değerleme işlemlerinin ay sonu yapılmadığı görülmüştür.

BULGU 2: Geçerlilik Süresi Dolan Teminat Mektuplarının İade Edilmemesi

Teminat mektuplarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, Kurum hesaplarında geçerlilik süresi dolan ve yükleniciye iadesi yapılmayan toplam 76 adet ve 3.028.232,45 –TL değerinde olan teminat mektuplarının bulunduğu görülmüştür.

BULGU 3: Geçici Teminat Olarak Alınan Banka Teminat Mektuplarının Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması

İdarenin yaptığı ihalelerde; ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin geçici teminat olarak verdiği teminat mektuplarının muhasebe birimine gönderilmediği, dolayısıyla söz konusu geçici teminatların muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür.

BULGU 4: Doğrudan Temin ve Pazarlık Yöntemi ile Yapılan Alımlarda Kamu İhale Kanununda Belirtilen Üst Sınırın Aşılması

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan 62 nci maddenin (ı) bendindeki % 10 sınırının (1.881.290,00 –TL) Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı, 4734 sayılı Kanun’ un 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitlere göre toplam mal alımları tutarının 3.920.923,25 –TL düzeyinde gerçekleştiği görülmüştür.

İdarelerin doğrudan temin ve pazarlık yöntemi ile yapılan alımlarında, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unun Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşılamayacağı belirtilmiştir. İdarenin mal alımlarına bakıldığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 62 nci maddesinin (ı) bendinde belirtilen % 10’ luk yasal sınırın % 108 düzeyinde gerçekleştiği tespit edilmiş, Kamu İhale Kanunu’ nda belirtilen söz konusu sınırın Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı görülmüştür.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60 ıncı maddesinde, 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında aynı Kanun’ un 62 nci maddesinde belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Kamu idaresi cevabında, kamu ihale mevzuatı ve Sayıştay Başkanlığı’nın önerilerine titizlikle uyulmasına ve gereken özenin gösterilmesine ilişkin Rektörlük tarafından 07.06. 2021 tarih ve 33977 sayılı yazı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, 07.06.2021 tarih ve 34001 sayılı yazı ile de tüm harcama birimlerine bildirimde bulunulduğundan bahsedilmiş olup bulguya iştirak edilmiştir.

Öte yandan Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye hesaplarını da inceleyen Sayıştay burada da bazı aksaklıklar tespit etti.  İşte Döner Sermaye muhasebe hesaplarında Sayıştay tarafından elde edilen o bulgular..

FAİZ GELİRLERİ MUHASEBEDE YANLIŞ HESABA KAYDEDİLDİ

2020 yılı içerisinde 327.605,47 -TL brüt faiz geliri elde edilmiş, 41.883,21 -TL ise bankalar tarafından gelir vergisi olarak kesilmiştir. İşletmelerin 2020 yılı mali tabloları incelendiğinde, 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabına herhangi bir kayıt yapılmadığı, 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabına kaydedilmesi gereken tutarın 612 Diğer indirimler hesabına kaydedildiği görülmüştür. İşletme tarafından elde edilen faiz gelirlerinin ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak  hesaplara kaydedilmesi sonucu, 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabının 41.883,21 -TL tutarında olduğundan eksik, 612 Diğer İndirimler Hesabının da söz konusu tutar kadar fazla gösterilmesine neden olunmuştur.

SAÜ DÖNER SERMAYESİ KAR ELDE ETTİ

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, elde ettiği gelirlerle giderlerini finanse etmekte olup, 2020 yılında özel bütçe kaynaklarından herhangi bir kaynak kullanmamıştır.
Başlangıç bütçesinde 35.822.910.00 TL gelir öngörülmüş olup, gider bütçesi de aynı tutarda hazırlanmıştır. 2020 yılı bilançosuna göre İşletmenin sermayesi 1000 TL olup toplam aktif büyüklüğü ise 11.180.538,50 TL’dir. 

2020 Yılı Gelir Tablosuna göre, faaliyet geliri 16.055.213,25 TL olan İşletme, faaliyet gideri olarak 14.611.709,00 TL gider gerçekleştirmek suretiyle dönemi 1.443.504,25 TL net kar elde ederek tamamlamıştır.

- Medyabar, Eğitim bölümünde yayınlandı
https://medyabar.com/haber/7853922/sayistay-saunun-2020-mali-tablosunu-denetledi-iste-elde-edilen-bulgular